direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Gemengd

Voorzieningencluster dok Zuid, inclusief het schoolspeelplein, heeft de bestemming Gemengd gekregen. Deze bestemming laat een groot scala aan maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van cultuur, ontspanning en sport toe; voor de toegelaten voorzieningen wordt verwezen naar de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen en de Lijst van toegelaten vormen van cultuur, ontspanning en sport die als bijlagen bij de regels zijn opgenomen. In het plan is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toelaten van niet in de lijsten genoemde functies en van wel in de lijst opgenomen functies van een hogere categorie; criteria voor het toepassen van die afwijkingsbevoegdheden is dat het moet gaan om functies die naar aard en invloed vergelijkbaar zijn met de wel op de lijsten voorkomende functies. Bij de toegelaten voorzieningen behorende en daaraan ondergeschikte horeca in de vorm het verstrekken van ter plaatse te nuttigen etenswaren en dranken is ook toegelaten. Verdere belangrijke toegelaten functies zijn woningen, zorgwoningen, kantoren en zakelijke dienstverlening. Op de plankaart is voor dok Zuid één bouwvlak opgenomen, waarin de verschillende aanwezige bouwhoogten zijn aangegeven.


Groen

Het Zuiderpark zelf heeft de bestemming Groen gekregen. Hier zijn groenvoorzieningen, watergangen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, evenementen en nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Deze bestemming maakt het mogelijk de Kayersbeek weer bovengronds te brengen, een voornemen vanuit Waterplan en de Groene Mal. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.


Maatschappelijk

Binnen de bestemming Maatschappelijk zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht: de Tabernakelkerk, Buurthuis Maasstraat en de voormalige locatie van de Sebastiaanschool aan de Oude Beekbergerweg. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden laat deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen toe. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Daar waar de betreffende aanduiding is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.

Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een woongebied en noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woongebied, zoals scholen en (para)medische praktijken. Daarom worden overal waar de bestemming Maatschappelijk voorkomt, maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 meter die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd.


Maatschappelijk - Begraafplaats

De R.K.-begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg is bestemd tot Maatschappelijk - Begraafplaats. Omdat de ruimtelijke uitstraling van een begraafplaats een heel andere is dan die van andere maatschappelijke voorzieningen, is hier niet gekozen voor het toelaten van vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen, maar is een specifieke bestemming voor de begraafplaats gehanteerd. Voor het onlangs gerealiseerde gebouw is een bouwvlak opgenomen, waarvoor de maatvoering op het bestaande gebouw is afgestemd. Het begraven in grafkelders is mogelijk gemaakt door dat in de bestemmingsomschrijving expliciet op te nemen en doordat een specifieke bepaling over deze vorm van ondergronds bouwen in de Algemene bouwregels (in hoofdstuk 3 van de regels) is opgenomen.

Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft het voorterrein van dok Zuid en de wegen, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in het plangebied.


Water

De vijver in het noordelijke deel van het park heeft de bestemming Water gekregen. Hier zijn onder andere water, vijvers en water- en oeverrecreatie toegelaten.

Wonen

De woningen in het plangebied, met uitzondering van de woningen in dok Zuid, hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. Bij de twee-onder-een-kapwoningen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen; voor de vrijstaande woningen is per woning een bouwvlak gelegd.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand en twee-onder-een-kap. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. Bij de woningen zijn standaarddieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 12 meter voor twee-onder-een-kapwoningen en 15 meter voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning.

Het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel en het verlengde daarvan) is voorzien van de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij woningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De twee woningen aan de Marchantstraat hebben allebei praktijkruimte voor (para)medische beroepen. Op die percelen is door middel van de aanduiding 'praktijkruimte' aangegeven dat die praktijkruimten zijn toegelaten.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.


Leiding - Hoogspanning en Leiding - Hoogspanningsverbinding

In het plangebied wordt (een deel van) de hoogspanningslijnen ondergronds gebracht.

Het toekomstige ondergrondse tracé heeft de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning gekregen. Omdat de ligging van het ondergrondse tracé nog niet exact bekend is, is een zone voor het ondergrondse tracé opgenomen die breder is dan uiteindelijk noodzakelijk zal zijn. De zone met de bestemming Leiding - Hoogspanning is doorgetrokken tot aan de zuidelijke plangrens bij de Rijnstraat. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk stijgpunten ten zuiden van dok Zuid aan te leggen, de hoogspanningskabels op te leiden tot de juiste bovengrondse hoogte en vanaf daar de bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen te handhaven. Aan de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd waarmee het deel van de zone dat na realisatie van het ondergrondse tracé niet meer nodig is, kan worden verwijderd. Daarmee wordt dan ook een kleiner deel van het park belast met het verbod op het zonder vergunning uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Voor het bovengrondse deel is de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding opgenomen. In het gebied ten zuiden van dok Zuid komen beide dubbelbestemmingen voor. Dit geeft de gewenste flexibiliteit en maakt het mogelijk om, hetzij direct bij aanleg hetzij in de toekomst wanneer dat pas in een later stadium financieel haalbaar is, een zo lang mogelijk traject in het park ondergronds te brengen of zelfs stijgpunten ten zuiden van het Rivierenkwartier te realiseren, dan wel het verkorte tracé aan te leggen. Ook aan deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd. Met deze wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders, na de realisatie van het ondergrondse tracé, de bestemming voor het dan niet meer aanwezige deel van de bovengrondse lijnen verwijderen.

In de volgende afbeeldingen is de ligging van de dubbelbestemmingen Leiding - Hoogspanning (ondergronds tracé) en Leiding - Hoogspanningsverbinding (bovengronds tracé) aangegeven. De rode lijnen in de afbeelding geven de grenzen van de bestemmingsvlakken weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0008.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0009.png"  

Voor beide dubbelbestemmingen geldt dat er alleen bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding mogen worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels. Afwijken is alleen mogelijk wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden geldt, in verband met de veiligheid en het onderhoud van de onder- respectievelijk bovengrondse hoogspanningslijnen, een omgevingsvergunningvereiste voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

NB Op 12 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201308219/1/R2) gedaan over het beroep dat was ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft de plandelen met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. De tekst en de afbeelding over het bovengrondse hoogspanningstracé zijn daardoor niet meer van toepassing. Voor de uitspraak zie Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota .

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.


Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bedrijfswoningen

Op grond van het geldende bestemmingsplan is bij de Tabernakelkerk een bedrijfswoning toegestaan. Deze regeling is in het onderhavige bestemmingsplan overgenomen. De bedrijfswoning is met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming geen bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.