direct naar inhoud van 4.6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

4.6 Economische uitvoerbaarheid

Het project Zuid en Park betrof de realisatie van een voorzieningencluster, bestaande uit een Vleugelschool, een wijkcentrum en een gezondheidscentrum met daarboven 100 wooneenheden, circa 140 grondgebonden woningen ten zuiden van het voorzieningencluster en zo'n 12 woningen op de voormalige locatie van de Sebastiaanschool, alles met bijbehorend openbaar gebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, zijn drie schoolgebouwen en een bestaand wijkcentrum gesloopt. Het voorzieningencluster met bovengelegen wooneenheden is inmiddels gerealiseerd. In 2012 heeft de gemeente besloten geen woningen meer te bouwen in het Zuiderpark en het resterende budget van het project te reserveren voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Daardoor is er geen budget meer beschikbaar voor de grootschalige herinrichting van het bestaande park. De exploitatie van het project Zuid en Park is inmiddels gesloten.

De grond onder de gesloopte schoolgebouwen is gemeentelijk eigendom. Nu hier geen woningen meer gebouwd zullen worden, krijgt de grond de bestemming Groen en wordt onderdeel van het park. De locaties waar de scholen gestaan hebben zijn de afgelopen jaren slechts minimaal onderhouden en zullen nu in overleg met de gemeentelijke beheerders en de direct omwonenden opgeschoond en ingericht worden. Hierbij zal gekeken worden in hoeverre er, met beperkt budget, gehoor gegeven kan worden aan eigen initiatief van de direct omwonenden.


Er resteert een gemeentelijk budget van € 3.8 miljoen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Dit bedrag is voor dat doel gereserveerd. Daarnaast hebben de woningbouwcorporatie en de provincie Gelderland hun toegezegde bijdragen van € 2.5 miljoen (corporatie) respectievelijk € 1.5 miljoen (provincie) eind 2012 en begin 2013 opnieuw bestuurlijk bestendigd. Hiermee is er € 7.8 miljoen beschikbaar voor het ondergronds brengen van de twee 150 kV hoogspanningslijnen. Op basis van gemeentelijke ramingen voor het deel van de werkzaamheden dat de gemeente zal uitvoeren én de ramingen van netbeheerder Tennet is vastgesteld dat dat bedrag in ieder geval voldoende is voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen vanaf het onderstation aan de Talingweg tot voor iedere lijn een punt ten zuiden van dok Zuid. Daarmee is sprake van een uitvoerbaar initiatief. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in het plangebied van dit bestemmingsplan, het andere deel in het plangebied van het omliggende bestemmingplan Stadsdeel Zuid-Midden. De kosten voor het deel van de werkzaamheden die in het plangebied van dit bestemmingsplan worden uitgevoerd bedragen circa € 3.5 miljoen.

In de volgende fase waarin de verdere technische uitwerking gemaakt zal worden, zullen de precieze locaties waar beide lijnen bovengronds komen, de zogenaamde opstijgpunten, bepaald worden. Onderzocht zal worden of het, door enerzijds kostenbesparend te werk te gaan en anderzijds extra middelen te genereren, mogelijk is om de opstijgpunten ten zuiden van de Rijnstraat, dus buiten het plangebied van dit bestemmingsplan, te leggen. Dat is immers de uitdrukkelijke wens van alle partijen. Dit bestemmingsplan maakt zowel het verkorte tracé (tot voorbij dok Zuid) als het lange tracé (tot zuidelijk van de Rijnstraat) mogelijk.

Op 16 april 2013 heeft de minister van Economische Zaken een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een verkabelingsprogramma en uitkoopregeling. Het verkabelingsprogramma voorziet in een rijksbijdrage van 75% van de kosten van het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen. Bedoeling is dat het verkabelingsprogramma in 2017 start en in 15 jaar afgerond is. Wanneer deze bijdrageregeling wordt ingevoerd ontstaat zicht op een substantiële bijdrage van het Rijk waardoor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen ook in het zuidelijke deel op termijn tot de mogelijkheden zal behoren. Ondertussen worden mogelijkheden onderzocht en besproken om op basis van dit voorstel voorfinanciering te verkrijgen.

Het is niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten van grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.13 Wro zijn en er geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro.