direct naar inhoud van 4.5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

4.5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.5.1 Vooroverleg

In 2006 is het concept van het voorontwerp van dit bestemmingsplan toegezonden aan Wijkraad Apeldoorn Zuid. De reactie van de wijkraad had betrekking op de hoogte van de destijds geprojecteerde woningen ten zuiden van dok Zuid en de parkeernorm voor deze woningen. Deze woningen zijn uit het woningbouwprogramma en daarom ook uit dit bestemmingsplan geschrapt. De opmerkingen van de wijkraad uit 2006 en de gemeentelijke beantwoording daarvan zijn daarmee niet meer actueel en daarom weggelaten.

In de afgelopen jaren is er regelmatig gesproken met het bestuur van de Wijkraad Zuid over de hoogspanningslijnen in Zuid. Daarbij is ook gediscussieerd over de (on)mogelijkheden om met het verkregen budget het volledige tracé door het Zuiderpark en over het Rivierenkwartier te realiseren. In het najaar van 2012 is de wijkraad in het proces rondom de in de Zomernota voorgestelde bezuinigingen geconsulteerd. In 2013 heeft de wijkraad verklaard het op korte termijn uitvoeren van het verkorte tracé voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen en de daarop volgende sloop-nieuwbouw in het Vogelkwartier te ondersteunen.

4.5.2 Bespreking voorontwerp tijdens politieke markt

Het voorontwerp is door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke markt van 14 september 2006. Het plan riep overwegend positieve reacties op en er was vooral veel bijval voor de wijze waarop de omwonenden bij het plan zijn betrokken. De opmerkingen gingen overwegend over de functies die in dok Zuid zouden komen en over de woningen ten zuiden van dok Zuid en op de voormalige locatie van de Sebastiaanschool die inmiddels uit het woningbouwprogramma en daarom ook uit dit bestemmingsplan zijn geschrapt. De opmerkingen uit 2006 en de beantwoording daarvan zijn daarmee niet meer actueel en daarom weggelaten.

4.5.3 Inspraak en zienswijzen WRO-bestemmingsplan

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 29 mei 2006 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 4 reacties ontvangen. Deze reacties zijn bij de terinzagelegging van het WRO-ontwerp-bestemmingsplan in 2008 beantwoord. Voor een (groot) deel gaan ze over de toen geplande woningbouwclusters ten zuiden van dok Zuid (hoogte bebouwing, parkeerplaatsen, inrichting openbare ruimte) die bij het Wro-ontwerp-bestemmingsplan uit het plan zijn geschrapt en is de beantwoording achterhaald. Een ander deel gaat over de verkeers- en parkeerstuatie bij dok Zuid. DokZuid is inmiddels gebouwd en ook al een aantal jaren in gebruik. Klachten over verkeer en parkeren op deze plek zijn bij de gemeente niet bekend. Ook daar is de beantwoording niet meer actueel.

Bij de terinzagelegging van het WRO-ontwerp-bestemmingsplan in 2008 zijn -in de vorm van zienswijzen- vergelijkbare reacties ingediend. Daarvoor geldt hetzelfde als voor de hiervoor besproken inspraakreacties. Een aantal zienswijzenindieners heeft toen opmerkgemerkt dat onvoldoende afstand is aangehouden tussen de nieuwe woningen en de hoogspanningslijnen, hetgeen in strijd is met de VROM-richtlijn terzake uit 2005. Door het schrappen van de grondgebonden woningen ten zuiden van dok Zuid en het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in ieder geval tot een punt zuidelijk van dok Zuid is aan deze zienswijzen volledig tegemoet gekomen.

Tot slot resteert één inspraakreactie, die in 2008 nagenoeg gelijkluidend als zienswijze is ingediend, die niet door de wijzigingen in het bestemmingsplan is vervallen en waaraan niet door de wijzigingen in het bestemmingsplan tegemoet is gekomen. De inspraakreactie uit 2006 is hierna samengevat en opnieuw beantwoord, nu naar de huidige stand van zaken.

Inspraakreactie van Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering, postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer

De inspraakreactie is ingediend namens [...], verder te noemen insprekers.

Inhoud van de brief

  • a. Insprekers wonen op het perceel Oude Beekbergerweg 282 tegenover het park waar door de gemeente (illegaal) een speellandschap is aangelegd.
  • b. Binnen de bestemmingen "Verblijfsgebied" en "Groenvoorzieningen" is een (binnenplanse) vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een hoogte van maar liefst 6 meter. Deze vrijstelling kent geen inspraakmogelijkheid. Insprekers vinden dat het verlenen van een dergelijke vrijstelling leidt tot een grote inbreuk op de privacy op hun terras dat aan de kant van de Oude Beekbergerweg ligt.
  • c. In het geldende bestemmingsplan heeft de grond tegenover de woning van insprekers de bestemming "plantsoen/openbaar groen". Op de plankaart is tegenover de woningen richting de Mendelssohnlaan expliciet de bestemming SP (speelterrein) opgenomen. Het voorontwerp maakt in vergelijking tot het nu nog geldende plan allerlei activiteiten mogelijk die onevenredig nadelig zijn voor de leef- en woonomgeving van insprekers.
  • d. Het nieuwe plan maakt privacyaantasting, geluids- en verkeersoverlast mogelijk. Insprekers verzoeken de gronden tegenover hun woning zodanig te bestemmen dat er alleen groen mag worden aangebracht. Dit zou kunnen door middel van een aanduiding op de plankaart.

Beantwoording

  • a. De gemeente heeft inderdaad destijds aan deze zijde van het park een speellandschap aangelegd. Daarbij heeft zij zonder in het bezit te zijn van een bouwvergunning een speeltoren geplaatst. Dit is, na ontvangst van een bezwaarschrift van insprekers, gecorrigeerd door de speeltoren te verlagen tot 3 meter. Op grond van (destijds) de Woningwet c.a. was voor speeltoestellen tot een hoogte van 3 meter geen bouwvergunning vereist.
  • b. Het nieuwe bestemmingsplan laat bij recht op grond met de bestemmingen 'Verkeer – Verblijfsgebied' en 'Groen' speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 4 meter toe. Burgemeester en wethouders kunnen daarvan bij omgevingsvergunning afwijken voor het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits dat (onder andere) voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert. Alvorens zo'n vrijstelling wordt verleend, moet de gemeente dus altijd afwegen of omringende bewoners van zo'n hoger speeltoestel geen onevenredige overlast zullen hebben. Tegen een omgevingsvergunning waarbij is afgeweken van de bouwhoogte hebben belanghebbenden nog de mogelijkheden van bezwaar, beroep en hoger beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Een en ander biedt insprekers derhalve voldoende waarborgen voor rechtsbescherming.
  • c. Het klopt dat de grond tegenover het perceel van insprekers op grond van het uitbreidingsplan in onderdelen de bestemming "openbaar groen of plantsoen" heeft en dat dat plan ook speelterreinen aanwijst. Het uitbreidingsplan maakt het evenwel niet onmogelijk om op (andere) grond met de bestemming "openbaar groen of plantsoen" speeltoestellen te plaatsen. Het gemeentebestuur is van mening dat dit een goede locatie is voor een speellandschap: hier is ruimte en bovendien is er vanuit de woningen aan de Oude Beekbergerweg zicht op het speellandschap, wat de veiligheid bevordert. De mening dat dit onevenredig nadelig is voor de leef- en woonomgeving van cliënten deelt het gemeentebestuur niet.
  • d. De bestemming 'Groen' die overal op gronden met deze bestemming speel- en klimtoestellen toelaat, is inmiddels in heel Apeldoorn gebruikelijk. Om te beoordelen of sprake is van privacy-aantasting door hoge speeltoestellen is de onder a genoemde afwijkingsbevoegdheid met toetsingscriteria opgenomen. Overigens bedraagt de afstand tussen het perceel van insprekers en het park, oftewel de bestemming 'Groen', zo'n 15 meter en is de afstand van de dichtstbijzijnde gevel van de woning van insprekers tot het park ruim 18 meter; de afstand tot het speellandschap is nog groter. Het gemeentebestuur is van mening dat die afstand groot genoeg is om geen onevenredige privacy-inbreuk op te leveren. Ook zonder deze bestemming en zonder het speellandschap is geluid van spelende kinderen mogelijk. Een bestemmingsplan kan spelen op een bepaald stuk grond niet onmogelijk maken, zo het gemeentebestuur dat al wenselijk zou vinden. Het gemeentebestuur ziet niet in dat het nieuwe plan zorgt voor verkeersoverlast. De kinderen die in het park gaan spelen zullen vooral lopend of per fiets komen en niet met de auto.
4.5.4 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening toegezonden aan Waterschap Veluwe. Deze reactie is opgenomen in paragraaf 4.2 Waterhuishouding.