direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

Het Zuiderpark ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich binnen de keurzone van de daar ondergronds liggende A-watergang Kayersdijk maar niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Globaal loopt het maaiveld in het plangebied van west naar oost af. Het maaiveld varieert van circa 16 meter tot 16,9 meter boven NAP.

4.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorns Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen 13,9 en 15 meter boven NAP ligt. De grondwaterstroming is globaal in oost-noordoostelijke richting. De bodemopbouw in het park bestaat uit grof zand. Grof zand is in het algemeen goed doorlatend en geschikt voor infiltratie. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Uit de peilbuisgegevens kan afgeleid worden dat in de huidige situatie de ontwateringsdiepte in het plangebied meer dan 0,7 m onder maaiveld bedraagt. Bij handhaving van de bestaande maaiveldhoogten zijn geen aanvullende ontwateringsmaatregelen nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Het grondwater zal niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal ontwikkeld worden.

4.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Voornemen is om in het plangebied de Kayersbeek weer boven de grond te brengen, als onderdeel van het herstel van het beken- en sprengensysteem, een van de projecten van de Groene Mal en het Waterplan. Verder is er in het plangebied en in de directe omgeving daarvan geen oppervlaktewater aanwezig. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en ook geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

4.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwaterafvoer op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dok Zuid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt ge├»nfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van 36 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Rondom dok Zuid ligt waterpasserende verharding met daaronder een bergende en infiltrerende laag. Ook de zone rondom de in de toekomst aan te leggen Kayersbeek kan als bergingszone gebruikt worden. Hiervoor is meer dan voldoende ruimte aanwezig.

4.2.5 Watertoets

Het plan is -in 2006- in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe. Het waterschap heeft laten weten in te stemmen met het plan.

Het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan is in 2013 toegezonden aan Waterschap Vallei en Veluwe.

Reactie Waterschap

Het waterschap merkt op dat in paragraaf 4.2.1 staat dat het plan niet ligt in enige keurzone. Dat klopt niet: de A-watergang Kayersdijk loopt in het noorden door het plangebied en hiermee raakt het plangebied dus ook de keurzones ervan. Het waterschap verzoekt de A-watergang op te nemen op de plankaart en als water te bestemmen. Op A-wateren is de keur van toepassing.

Beoordeling

De A-watergang Kayersdijk loopt inderdaad in het noorden door het plangebied. Deze watergang loopt daar echter ondergronds en door de vijver. Het ondergrondse deel heeft -voor het bestemmingsplan- geen ruimtelijke relevantie. Er is dan ook geen aanleiding om een regeling in het bestemmingsplan op te nemen door deze watergang specifiek te bestemmen. De keur van het waterschap biedt voldoende bescherming voor de (ondergrondse) watergang. Watergangen behoren ook tot de functies die in de bestemming Groen zijn toegelaten. Mocht de watergang in de toekomst bovengronds worden gebracht dan laat dit bestemmingsplan dat toe. Wel is naar aanleiding van de reactie van het waterschap aan de vijver de bestemming Water gegeven, in plaats van de bestemming Groen die de vijver in het ontwerp-bestemmingsplan had.