direct naar inhoud van 3.2 Bestaande situatie
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

3.2 Bestaande situatie

Het Zuiderpark ligt centraal in het stadsdeel Zuid en heeft een langgerekte, noord-zuid gerichte vorm. Het park heeft een open karakter bestaande uit uitgestrekte gazons en solitaire bomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0004.jpg"

Zuiderpark luchtfoto met grens bestemmingsplan

3.2.1 Noordelijk deel

Het noordelijk deel van het park wordt omringd door Albardastraat, Ruys de Beerenbrouckstraat, 1e Wormenseweg en Marchantstraat. Het park is open naar de omliggende straten en wordt aan drie zijden omsloten door hoge randbebouwing. Hierdoor bestaat een harde begrenzing tussen bebouwing, verkeer en groen. Aan de noordrand van het park ligt een grote vijver.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0005.jpg"

luchtfoto noordelijk deel Zuiderpark

3.2.2 Zuidelijk deel

Het zuidelijke deel wordt begrensd door Marchantstraat, 1e Wormenseweg, Waalstraat, Vaartse Rijn, Rijnstraat en Oude Beekbergerweg en wordt doorsneden door de Maasstraat. Aan de oost-, zuid- en westkant is het park omgeven door woonbebouwing. Aan de oostzijde zijn dat de laagbouw-woningclusters in molenwiekverkaveling van het Rivierenkwartier, aan de zuidzijde de hoefijzervormige bebouwing van de Schiestraat en aan de westzijde rijen laagbouwwoningen van de Componistenbuurt die deels parallel aan en deels haaks op het park staan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0006.jpg"

luchtfoto zuidelijk deel Zuiderpark

Aan de randen van dit deel van het park zijn openbare voorzieningen aanwezig waardoor het aan de oost- en westzijde een zachtere, rafelige begrenzing kent. Deze overgang versterkt de relatie tussen woonbuurt en park en situeert de openbare functies in een veilige groene omgeving. Het betreft de volgende openbare voorzieningen.

Voorzieningen oostzijde

Aan de noordoostzijde ligt het voorzieningencluster dok Zuid. Het voorzieningencluster heeft een unieke ligging: aan de noordzijde ligt het aan de Ring, aan de oostzijde bevindt zich bestaande woonbebouwing en in het zuiden en westen grenst het cluster aan het park. Daarom presenteert het zich aan alle zijden. De langwerpige gebouwen zijn in dezelfde richting gelegd als het park. Dat is afwijkend van de verkavelingsrichting van de woonbebouwing in het Rivierenkwartier, die een hoekverdraaiing heeft. Door deze ligging is een ruim, driehoekig voorterrein ontstaan tussen de 1e Wormenseweg en het voorzieningencluster. Het voorzieningencluster heeft een basishoogte van drie lagen, een hoogte die aansluit op de bestaande bebouwing maar toch ook stevig is richting het park, met twee hoogte-accenten. Het eerste is een accent van zeven lagen hoog aan de kant van de Marchantstraat. Dit accent verankert het voorzieningencluster aan de Ring. Het tweede accent ligt halverwege de bebouwing en is vijf lagen hoog. Op deze manier is een gevarieerd gevelbeeld ontstaan. Tussen de gebouwen zijn verschillende passages aangebracht die voor voetgangers een rechtstreekse verbinding vormen tussen de wijk en het park. Aan de zuidzijde van het voorzieningencluster ligt het schoolplein.

In het voorzieningencluster bevindt zich een scala aan voorzieningen voor alle bewoners van Zuid, voorzieningen in de vorm van huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, maatschappelijk werk, thuiszorg, zorgsteunpunt, wijkcentrum met bijbehorend grand café, bibliotheek, basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg en kantoorruimte. De clustering van voorzieningen op één plaats maakt het voor de bewoners van Zuid makkelijk om activiteiten te combineren, bijvoorbeeld het naar school brengen van de kinderen met een bezoek aan de bibliotheek. Boven de voorzieningen is woonruimte gesitueerd, in de vorm van woonzorgeenheden voor mensen die permanente verpleging en verzorging nodig hebben, appartementen waar mensen begeleid wonen (met een beperkte mate van verzorging) en zelfstandige/reguliere appartementen. In totaal zijn dit circa 100 wooneenheden.

Naast het voorzieningencluster ligt, eveneens aan de 1e Wormenseweg, de Tabernakelkerk. Deze kerk is gebouwd in 1964/1965 naar een ontwerp van architect J.H. van der Zee en is sinds 1987 in gebruik als kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk Apeldoorn.

Voorzieningen westzijde

Net ten zuiden van de Maasstraat bevindt zich buurthuis Maasstraat, waarin activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Noordelijk van de Maasstraat ligt de rooms-katholieke begraafplaats met aan de noordzijde daarvan het voormalige gemeentelijke wijkpost-gebouw. De plannen voor herontwikkeling van de locatie van de voormalige wijkpost zijn nog niet concreet genoeg om in dit bestemmingsplan mee te nemen, daarvoor zal een afzonderlijke planologsiche procedure gevoerd worden. Ten zuiden van de Marchantstraat staat het gebouw waarin tot de verhuizing naar dok Zuid de Sebastiaanschool was gevestigd. Het plan om op termijn het schoolgebouw te slopen en op deze locatie grondgebonden woningen te bouwen is met het besluit van de gemeenteraad om de in het Zuiderpark geplande woningbouw uit het gemeentelijke woningbouwprogramma te schrappen, verlaten. Voorlopig blijft het schoolgebouw staan en wordt het voor wisselende maatschappelijke functies gebruikt.

3.2.3 Openbare ruimte, verkeer en parkeren

De belangrijkste openbare ruimte in het plangebied vormt uiteraard het Zuiderpark. Het voorzieningencluster heeft dezelfde noord-zuid-ligging als het park. De tegenoverliggende woonbebouwing van het Rivierenkwartier heeft een forse hoekverdraaiing ten opzichte van het park. Daardoor is een ruim, wigvormig terrein aan de 1e Wormenseweg ontstaan, dat vooral als parkeerterrein wordt gebruikt. De bebouwing van het voorzieningencluster is in de richting van de verkaveling van het Rivierenkwartier schuin afgesneden. Daardoor is het zicht vanaf de Tabernakelkerk op het park behouden gebleven. In het park zijn diverse speel- en sportvoorzieningen: in het noordelijke deel van het park het skatepark en in het zuidelijke deel een fietscrossterrein, een voetbalkooi en een uitdagend speellandschap.

Het plangebied is aan alle zijden omsloten door doorgaande wegen, waarvan de belangrijkste de 1e Wormenseweg en de Oude Beekbergerweg zijn, en wordt doorsneden door de Marchantstraat, onderdeel van de Ring, en de Maasstraat. Voor gemotoriseerd verkeer en fiets is het plangebied daardoor goed bereikbaar. Ook met het openbaar vervoer is het plangebied goed te bereiken.

Voor dok Zuid is voorzien in ruime parkeergelegenheid. Voor een deel ligt die parkeerruimte in een ondergrondse parkeergarage, de rest van de parkeerplaatsen bevindt zich op het voorplein. Voor de andere functies in het plangebied wordt op het maaiveld geparkeerd, zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte.