direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

3.1 Historie

Het Zuiderpark maakt deel uit van het uitbreidingsplan Wormen B uit 1962. Het plan voorzag in een verdere afronding van de wijk Zuid met de aanleg van het huidige Rivierenkwartier en een park, het Zuiderpark genaamd, op de plaats waar een traject van hoogspanningskabels vrij moest worden gehouden van bebouwing. Etageblokken in open strokenverkaveling markeerden de hoofdstructuur van dit plan. Zo ontstonden hoge bebouwingsranden om het noordelijke gedeelte van het Zuiderpark. Net als in de overige buurten in Zuid concentreerden de winkels zich in één buurtcentrum, namelijk winkelcentrum Maasstraat. De overige voorzieningen als bijzondere woonvormen en maatschappelijke voorzieningen (scholen, kerk, wijkpost) werden vrijwel allemaal in de rand van het park gesitueerd. Het park werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd.

Midden jaren 90 van de vorige eeuw is geconstateerd dat herstructurering van Zuid noodzakelijk was. In 1997 hebben gemeente en woningcorporatie De Goede Woning het Masterplan herstructurering Apeldoorn-Zuid opgesteld. In het Masterplan is een aantal uitwerkingsgebieden aangewezen, waaronder het Zuiderpark. Het Masterplan vormde de onderlegger van de stadsvernieuwingsactiviteiten in het gebied en richtte zich op de fysieke, sociale en economische versterking van Zuid. Het plan had tot doel het preventief werken aan een duurzame, leefbare en generatiebestendige wijk.

Het Zuiderpark was één van de uitwerkingsgebieden van het Masterplan Zuid. Hiervoor is het project Zuid en Park opgestart, een project met zowel ruimtelijke als sociale doelen. Om die doelen te kunnen verwezenlijken is in 2001, in een intensief traject met bewoners uit de wijk, een Plan op Hoofdlijnen opgesteld. Het plan omvatte herinrichting van het park en nieuwe bebouwing aan de oostrand van het parkgedeelte tussen Marchantstraat en Rijnstraat. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het voorontwerp van het voorliggende bestemmingsplan dat in 2006 ter inzage heeft gelegen. Het voorontwerp voorzag in een voorzieningencluster, bestaande uit een Vleugelschool, een wijkcentrum en een gezondheidscentrum met daarboven woningen en ten zuiden van de voorzieningencluster het eens circa 140 overwegend grondgebonden woningen. Na sloop van de Sebastiaanschool aan de westzijde van het park zou ook op die locatie een (beperkt) aantal woningen kunnen komen.

Inmiddels is voorzieningencluster dok Zuid gebouwd op basis van een vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO. Dok Zuid is volop in gebruik. De oude gebouwen van de Visser Mavo en de basisscholen Pestalozzi en Het Kompas, twee van de basisscholen die in dok Zuid zijn ondergebracht, zijn gesloopt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1135-vas2_0003.jpg"

dok Zuid vanaf Marchantstraat

In 2007 heeft het gemeentebestuur de intentie uitgesproken om op termijn alle bovengrondse hoogspanninglijnen in Apeldoorn ondergronds te brengen. Sindsdien is door een aantal partijen een proces gestart om geld bijeen te brengen om de hoogspanningslijnen Kattenberg-Apeldoorn en Apeldoorn-Woudhuis voor het traject dat door Zuid loopt, ondergronds te brengen. Ook is onderzocht wat het beste tracé is voor de ondergrondse hoogspanningslijnen.

In november 2012 heeft de gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2010-2029 vastgesteld. Vanwege de verminderde vraag naar woningen is over heel Apeldoorn een deel van de geprojecteerde woningen geschrapt. Daarbij zijn ook de nog niet gerealiseerde woningen ten zuiden van dok Zuid en de woningen op de vroegere locatie van de Sebastiaanschool geschrapt. Ook is besloten slechts een deel van de bovengrondse hoogspanningslijnen die door Zuid lopen, ondergronds te brengen.