direct naar inhoud van 1.5 Algemene uitgangspunten en opzet bestemmingsplan
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

1.5 Algemene uitgangspunten en opzet bestemmingsplan

De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad om voor het gehele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan vergezeld te gaan van een toelichting.

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening stellen eisen aan de vormgeving en inhoud van bestemmingsplannen. Deze eisen bepalen in grote mate de planopzet. Bestemmingsplan Zuiderpark en omgeving is opgezet met inachtneming van deze eisen. Het wijst de bestemmingen aan voor de in het plangebied begrepen gronden en geeft, met het oog op die bestemmingen, regels omtrent bebouwing en gebruik van de gronden en van de zich daar bevindende bouwwerken.

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft:

  • een samenvatting van het relevante beleid en de regelgeving (hoofdstuk 2);
  • een beschrijving van de bestaande en toekomstige situatie van het plangebied als geheel (historie, bestaande situatie, hoogspanning, hoofdstuk 3);
  • een beschrijving van de planologische en uitvoerbaarheidsaspecten milieu, waterhuishouding, natuurwaarden, cultuurhistorie en archeologie, maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 4);
  • een onderbouwing van de juridische planopzet met een beschrijving van de bestemmingen en aanduidingen (hoofdstuk 5).