direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het Zuiderpark met de bebouwingsrand aan weerszijden van het park. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. De bestemmingsplannen die nu nog voor dit deel van Apeldoorn gelden zijn (veel) ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom wenselijk.

Eind 2001 heeft de gemeenteraad het Plan op Hoofdlijnen voor het project Zuiderpark vastgesteld. Dit plan kwam voort uit het in 1997 vastgestelde Masterplan herstructurering Apeldoorn Zuid, waarin het Zuiderpark was aangewezen als uitwerkingsgebied. In het Plan op Hoofdlijnen is in hoofdlijnen beschreven op welke punten het park moet worden opgeknapt.

In het kader van deze herstructurering is bezien of en in hoeverre langs de randen van dit park op beperkte schaal bebouwing zou kunnen worden toegevoegd. Hiervoor is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat voorzag in de bouw van een voorzieningencluster met daarboven woningen en ten zuiden van het voorzieningencluster nog eens circa 140 overwegend grondgebonden woningen. Na sloop van het gebouw van de Sebastiaanschool aan de Oude Beekbergerweg zou ook op deze locatie een (beperkt) aantal woningen kunnen komen.

Inmiddels is voorzieningencluster dok Zuid gebouwd op basis van een vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO. Dok Zuid is volop in gebruik. De oude gebouwen van de Visser Mavo en de basisscholen Pestalozzi en Het Kompas, twee van de basisscholen die in dok Zuid zijn ondergebracht, zijn gesloopt.

In juni/juli 2008 heeft het ontwerp van dit bestemmingsplan als bestemmingsplan op grond van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage gelegen. Sindsdien is door een aantal partijen een proces gestart om geld bijeen te brengen om de hoogspanningslijnen Kattenberg-Apeldoorn en Apeldoorn-Woudhuis voor het traject dat door Zuid loopt, ondergronds te brengen. Ook is een onderzoek gestart naar het beste tracé voor de ondergrondse hoogspanningslijnen.

In december 2012 heeft de gemeenteraad het Woningbouwprogramma 2010-2029 vastgesteld. Vanwege de verminderde vraag naar woningen is over heel Apeldoorn een deel van de geprojecteerde woningen geschrapt. Daarbij zijn ook de nog niet gerealiseerde woningen ten zuiden van dok Zuid en de woningen op de vroegere locatie van de Sebastiaanschool geschrapt. Doordat er geen grond meer verkocht wordt voor woningbouw in het park en door de stevige gemeentebrede bezuinigingsopgave is besloten in eerste instantie financieel prioriteit te geven aan het ondergronds brengen van het eerste deel van de hoogspanningslijnen die door Zuid lopen. Ook de grootschalige herstructurering van het park komt te vervallen.

Het bestemmingsplanproces heeft lange tijd stilgelegen en door het schrappen van de woningen en het besluit om een deel van de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen zijn ook wijzigingen in het bestemmingsplan noodzakelijk. Op 1 juli 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening vervangen door de Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro). Om deze redenen heeft de gemeente besloten het bestemmingsplan opnieuw als ontwerp ter inzage te leggen, nu als bestemmingsplan op grond van de Wro.