direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Zuiderpark en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1135-vas2

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  • c. watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 7.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (7.3)
overig: 2,50 m  
 
7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 7.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.