direct naar inhoud van 7.3 Bespreking Nota van uitgangspunten tijdens politieke markt
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

7.3 Bespreking Nota van uitgangspunten tijdens politieke markt

Het ontwerp is door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke markt van 22 november 2012. In algemene zin kan de gemeenteraad zich vinden in de uitgangspuntennotitie zoals deze door het college is aangeboden. Vanuit de verschillende fracties zijn een aantal opmerkingen gemaakt. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven en van een reactie voorzien.

Opmerkingen en vragen

 • 1. Verzocht wordt nog eens goed te kijken naar de bestemming voor bedrijven om te voorkomen dat er bedrijven in het plangebied komen die op een industrieterrein thuis zouden horen. Voorstel is om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming indien een bedrijf stopt.
 • 2. Geldt de regeling voor de verstening van voortuinen voor alle gebieden binnen het plangebied?
 • 3. Het exacte verschil tussen beeldbepalende en karaktersitieke panden is niet helder.
 • 4. Waarom is ter plaatse van de monumentale bomen tussen Generaal Heutszlaan 84 en 90 een woonbestemming opgenomen?
 • 5. Welke bedrijfsmatige activiteiten aan huis zijn binnen de woonbestemming mogelijk?
 • 6. Worden bewoners ge├»nformeerd dat hun woning als beeldbepalend wordt aangemerkt?

Beantwoording

 • 1. In het bestemmingsplan zijn de geldende rechten gerespecteerd. Daar waar een bedrijfsbestemming is opgenomen zijn bedrijven in milieucategorie 1 direct toegestaan. Dit zijn bedrijfsactiviteiten die zich goed verdragen tot omliggende andere functies zoals wonen. In die situaties waar bestaande bedrijven aanwezig zijn in een hogere milieucategorie en waarvan het eigenlijk niet gewenst is dat deze in woonwijken gevestigd zijn, is een maataanduiding opgenomen. Dit betekent dat alleen deze bedrijven aanwezig mogen zijn naast bedrijven in milieucategorie 1. De geldende rechten worden hier gerespecteerd.
 • 2. De regeling voor het tegengaan van verharden van voortuinen geldt alleen voor de gebieden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht.
 • 3. Dit verschil is in de toelichting bij het bestemmingsplan uiteengezet.
 • 4. De monumentale bomen zijn in het bestemmingsplan aangeduid. Tussen Generaal Heutszlaan 84 en 90 zijn geen monumentale bomen aanwezig. Deze kavel is in eigendom van de gemeente. Eerder is al ingesproken dat deze kavel geen woonbestemming krijgt. In het bestemmingsplan is dan ook de bestemming 'Groen - 1' opgenomen.
 • 5. In bijlage 6 van de regels is een lijst opgenomen met toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis. Hierbij moet gedacht worden aan lichte bedrijfsvormen in categorie 1.
 • 6. Voorafgaand aan de ter visie legging van de nota van uitgangspunten voor inspraak zijn alle betrokkenen schriftelijk ge├»nformeerd. In voorkomend geval is persoonlijk contact geweest.