direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de wijken De Parken, Indische Buurt en Beekpark. Een deel van de wijk De Parken is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht en het grootste deel van de Indische Buurt als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. De geldende bestemmingsplannen voor De Parken en Beekpark inclusief herzieningen en wijzigingen zijn bijna allemaal ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan voor de Indische Buurt is vastgesteld in april 2003. Per 1 juli 2013 zal ook dit plan dus ook actueel moeten zijn. Gekozen is om deze drie aangrenzende plangebieden gelijktijdig in één nieuw bestemmingsplan onder te brengen.

Het doel van dit bestemmingsplan is enerzijds het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Qua bestemmingsplansystematiek wordt aangesloten bij de recent vastgestelde bestemmingsplannen in Apeldoorn. Waar nodig is het bestemmingsplan specifiek toegesneden op het plangebied, met name voor wat betreft de bescherming van de rijks- en gemeentelijk beschermde stadsgezichten. Doel van het bestemmingsplan is ook het behouden en beschermen van karakteristieke en waardevolle gebieden, panden en elementen in het plangebied en daar waar mogelijk het versterken ervan.

Daar waar mogelijk biedt het bestemmingsplan ruimte om passende veranderingen in gebruik mogelijk te maken en beperkte uitbreidingen mogelijk te maken om de bestaande kwaliteiten op duurzame wijze in stand te kunnen houden, dan wel te beschermen. In De Parken en de Indische Buurt gaat het om de cultuurhistorische kwaliteit en in het Beekpark moet de kwaliteit als aantrekkelijk centrumgebied en cultureel uitgaanscentrum gefaciliteerd worden.

Naast het bestemmingsplan zijn vier gebiedsgerichte beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Naast een beeldkwaliteitsplan voor De Parken, de Indische Buurt en Beekpark is een apart beeldkwaliteitsplan voor het gebied Loolaan Noord opgesteld. De beeldkwaliteitsplannen staan los van het bestemmingsplan en vormen een aanvulling op de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van bouwmogelijkheden, beeldaspecten en materiaalgebruik. De beeldkwaliteitsplannen geven, naast formele welstandseisen, handreikingen voor ontwikkelingen, zodat aangesloten wordt bij de gebiedskarakteristieken.