direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een anterieur contract afgesloten. Een deel van de met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Een ander deel van de kosten komt voor rekening van de gemeente. De economische uitvoerbaarheid en het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd.

De gemeente zal de weg, die het perceel waarop het kantoor is gesitueerd moeten ontsluiten, aanleggen. Deze weg zal tevens een functie krijgen voor de door de gemeente aan te leggen carpoolplaats en transferium. De aanlegkosten (inclusief verwerving van de ondergrond) worden gedekt door een beroep te doen op programma 4 (Verkeer, Mobiliteit & Doorstroming) van de MPB; Beleidsprodukt 211 Verkeersmaatregelen; MOP Programma 14; BROA-(=Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Apeldoorn) regel 11.0: Infrastructuur Oostzijde Stad. De gereserveerde middelen zijn toereikend om de uitgaven te dekken.

Op het perceelgedeelte dat de bestemming "Bos" krijgt zal ca. 5.000m² bos worden aangelegd, die hiermee de noodzakelijke boscompensatie pleegt welke wordt veroorzaakt door aangrenzende plannen te weten De Voorwaarts en Groot-Zonnehoeve. Vanuit die plannen wordt een financiële bijdrage gedaan waarmee de aanleg van dit bos wordt bekostigd.

Kostenpost   Omvang   Dekking  
Aanleg van de ontsluitingsweg   €450.000   BROA  
Boscompensatie   € 60.000   Grondexploitaties De Voorwaarts/ Groot-Zonnehoeve  
Apparaatskosten   € 20.000   Anterieur contract  
Bestemmingsplankosten   € 22.750*   Anterieur contract  

* minimum. Afrekening op basis van werkelijk gemaakte kosten