direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Op gronden met deze bestemming is een agrarisch gebruik toegestaan. Van agrarische bedrijvigheid is geen sprake. Er zijn binnen de bestemming dan ook geen bouwmogelijkheden opgenomen met uitzondering van beperkte mogelijkheden voor de realisering van andere bouwwerken.

De agrarische gronden, van de buiten het plangebied gelegen agrarische bedrijven, hebben de bestemming Agrarisch. Op deze gronden zijn agrarische bedrijven toegestaan, met uitzondering van intensieve veehouderij. De landschappelijke waarden zijn op de plankaart aangeduid. Ter bescherming van de landschappelijke waarden is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. In de bestemmingsomschrijving zijn de vormen van recreatief gebruik genoemd, die tevens zijn toegestaan.


Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 toegestaan.

Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in de milieucategorie die op grond van de richtafstand toegelaten kan worden, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het feitelijk aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de de milieuzoneringssystematiek verder besproken.

Door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels kunnen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. Bij de toetsing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het afwijken is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Ook de grotere nutsgebouwen zijn met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - nutsvoorziening' binnen deze bestemming opgenomen.

Cultuur en ontspanning

Op de gronden met de bestemming Cultuur en ontspanning zijn activiteiten toegestaan zoals genoemd in de bij de regels behorende Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning. Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en toestaan dat ook activiteiten worden toegelaten die niet voorkomen op de Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning.

Deze bestemming is ondermeer toegekend aan het museum aan de Krimweg 21. In het geldende bestemmingsplan daarvoor, de vierde partiële herziening van bestemmingsplan Hoenderloo, zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de gronden rondom het aanwezige gebouw en voor het bijbehorende perceel aan de Middenweg naast 49. Doel van deze bepalingen is de ruimte rondom het aanwezige gebouw, vanuit landschappelijke overwegingen, open te houden. Hier verhindert het geldende bestemmingsplan daarom het permanent stallen van objecten (in de vorm het oprichten van bouwwerken).

Dit bestemmingsplan vormde, bij de vaststelling, aanleiding om de situatie ter plaatse opnieuw te bezien. Vanuit landschappelijke en stedenbouwkundige overwegingen, is het niet opportuun om vast te houden aan het open willen houden van de oostzijde van het perceel. Dit gaat niet op voor de westzijde, waar het doorzicht naar de Heldringkerk feitelijk nog aanwezig is en bescherming dient te krijgen in het bestemmingsplan. Daarom wordt binnen de bestemming voor het perceel Krimweg 21 een onderscheid te maken naar open landschap, erf en bouwvlak voor aanvullende bijgebouwen. Dit werkt zich als volgt uit:

  • De gebiedsaanduiding 'open landschap' is toegekend aan het westelijke gedeelte van het perceel;
  • Het bouwvlak is uitgebreid in oostelijke richting, zodat de feitelijk aanwezige schuur daar binnen valt.
  • Op gronden buiten de aanduiding 'open landschap' is het mogelijk museale voorwerpen te plaatsen tot een bouwhoogte van 5 meter, middels afwijkingsbevoegdheid tot 8 meter.

Gemengd

Met de bestemming 'Gemengd' worden diverse functies/activiteiten bij en naast elkaar toegestaan. Deze functies/activiteiten betreffen wonen, kantoren en/of zakelijke dienstverlening, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen, voorzover genoemd inde bij de regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast zijn tevens toegestaan activiteiten van cultuur en ontspanning in de categorieën 1 en 2 volgens de Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning, en bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 zoals genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen. Horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca'.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en toestaan dat ook activiteiten worden toegelaten die niet voorkomen op de genoemde Lijsten.


Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kiosk' is een muziekkiosk toegestaan.

Binnen het (openbare) groen wordt nog een nader onderscheid gemaakt. De in het plangebied aanwezige houtwallen of laanstructuren die zowel ecologisch als cultuurhistorisch waardevol zijn, komen voor in diverse bestemmingen binnen de gebiedsaanduidingen 'natuur en landschap' en 'open landschap'. Om te voorkomen dat wezenlijke waarden worden aangetast is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor werken en werkzaamheden ter voorkoming van aantasting van deze wezenlijke waarden (waaronder aardkundige). Een vergelijkbare regeling geldt voor het egaliseren, ophogen en afgraven van gronden.


Horeca - 1

Op gronden met de bestemming Horeca - 1 zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen toegelaten. Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en ook andere horecatypen worden toegelaten. Criterium voor het afwijken is dat de dan toegelaten horecavorm naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen. Een bedrijfswoning is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Indien een bedrijfswoning is opgenomen in een bedrijfsgebouw (inpandige bedrijfswoning), is de aanduiding 'bedrijfswoning' op het betreffende bedrijfsgebouw gelegd.

Hoewel in het plangebied uitsluitend horecavormen in categorie 1 zijn toegelaten en voor dit plangebied in principe gekozen had kunnen worden voor de bestemming Horeca, is toch de bestemming Horeca - 1 gebruikt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat vergelijkbare horecavormen in het hele grondgebied van Apeldoorn dezelfde bestemming krijgen. Met name in de situatie waarin voor het hele grondgebied digitale bestemmingsplannen gelden geeft dat snel en goed inzicht.


Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden laat deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen toe. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Daar waar de betreffende aanduiding is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.

Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een woongebied en noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woongebied, zoals scholen en (para)medische praktijken. Daarom worden overal in het plangebied maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 meter die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd.

Via een aanduiding 'zorginstelling' is het terrein van De Hoenderloo Groep aangegeven. Ter bescherming van de in het gebied aanwezige karakteristieke laanbeplanting is deze aangeduid en zijn mogelijk verstorende en beschadigende activiteiten gekoppeld aan een omgevingsvergunning.

Maatschappelijk - Begraafplaats

Binnen deze bestemming valt de in het plangebied aanwezige begraafplaats. Omdat de ruimtelijke uitstraling van een begraafplaats een heel andere is dan die van andere maatschappelijke voorzieningen, is hier niet gekozen voor het toelaten van vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen, maar is een specifieke bestemming voor de begraafplaats gehanteerd.


Natuur

De grotere aaneengesloten stukken bosgebied hebben de bestemming Natuur gekregen. De bestemmingsregeling richt zich primair op het gebruik als bos- en natuurgebied zonder daarbinnen een nader onderscheid te maken. Verder toegestaan is een gebruik voor bosbouw en houtproductie, natuurbeheer en -educatie.

Om te voorkomen dat wezenlijke waarden worden aangetast, is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor werken en werkzaamheden ter voorkoming van aantasting van deze wezenlijke waarden (waaronder aardkundige). Een vergelijkbare regeling geldt voor het egaliseren, ophogen en afgraven van gronden.

Wat betreft bebouwing zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten dienste van de bestemming. Oprichten van hekwerken, waaronder erfafscheidingen, is alleen mogelijk na afwijking. Aan de afwijking is de voorwaarde gekoppeld dat plaatsing niet onaanvaardbaar mag zijn uit een oogpunt van beheer en ontwikkeling van het natuurgebied ("ontrastering", realiseren één groot aaneengesloten natuurgebied).

Recreatie - Dagrecreatie

Op de gronden met de bestemming Recreatie – Dagrecreatie zijn evenementen, nutsvoorzieningen en dagrecreatieve voorzieningen inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen toegestaan.

Recreatie - Verblijfsrecreatie

Deze bestemming is gelegd op de gronden van de camping Den Brink binnen het plangebied. Ter plaatse is recreatie verblijf toegestaan in kampeermiddelen en recreatieverblijven alsmede evenementen. Een bedrijswoning is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

Sport - Manege

Op de gronden met de bestemming Sport - Manege zijn evenementen, nutsvoorzieningen, sport en sportvoorzieningen tot en met categorie 3.1 van de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen toegestaan. Een bedrijfswoning is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

Verkeer - Onverharde weg

De bestemming Verkeer - Onverharde weg is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben en onverhard zijn. De onverharde wegen leveren een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistotische waarde van Hoenderloo en verdienen daarom bescherming. Het is binnen deze bestemming verboden om onverharde wegen te verharden.

Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfucntie hebben. Dit betreft wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.


Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer gekregen.

Wonen - algemeen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Er is een aantal bedrijven aanwezig die qua bedrijfsactiviteiten en/of qua omvang niet passen binnen de regeling voor bedrijfsuitoefening aan huis. Deze bedrijven zijn specifiek aangeduid. Ook zijn aanduidingen opgenomen voor detailhandel, beroep aan huis en een dependance. De aanduiding 'detailhandel' binnen deze bestemming is gebruikt voor percelen waar de detailhandel ondergeschikt is aan de woonfunctie. De cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is nader aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'. Aan deze aanduiding is ook een regeling voor de omgevingsvergunning voor het slopen gekoppeld. Naast de reguliere bedrijfsuitoefening aan huis, wordt ook het hebben van een bed & breakfast mogelijk.

Voor de woningen is op de verbeelding een bouwvlak aangegeven met daarin een goot- en bouwhoogte. Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap, aaneengebouwd en gestapeld. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bijgebouwen

Bijgebouwen mogen worden opgericht binnen de aanduiding 'erf.' Om de openheid op de veelal grote kavels te kunnen garanderen zijn de gebieden waarbinnen bijgebouwen zijn toegestaan nauwkeurig bepaald. Het geldende bestemmingsplan is hierbij gevolgd. Het overige deel van de kavels hebben de aanduiding 'tuin' gekregen. Hierbinnen is het oprichten van bijgebouwen niet toegestaan.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 750 m2 dan is ten hoogste 65 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan. Is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen vallen onder bouwwerken. In het dorp zijn bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming geen bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald.


Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.

Regeling karakteristieke panden

Een aantal panden met een hoge cultuurhistorische en ruimtelijke waarde is in dit bestemmingsplan aangeduid als karakteristiek pand. Op de plankaart hebben ze de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. In de bestemmingsomschrijving van die bestemmingen waar deze aanduiding voorkomt is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding de gronden (ook) bestemd zijn voor behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden. Verder is bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding verboden is de bebouwing te slopen zonder vergunning. In het hieraan gekoppelde vergunningstelsel is bepaald dat de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden moeten worden meegewogen in het besluit tot al dan niet verlenen van de sloopvergunning. Kort gezegd kan de vergunning alleen worden verleend wanneer de kosten van renovatie of aanpassing aan gebruikseisen zo hoog zijn dat handhaven van het pand redelijkerwijs niet meer kan worden geëist. De aanvrager dient dit in de regel met een rapport van een deskundige aan te tonen. Als extra bescherming voor deze objecten is er voor gekozen om voor de bouwvlakken en bouwhoogtes maatwerk toe te passen (geen standaardisatie).