direct naar inhoud van 4.4 Landschap
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.4 Landschap

4.4.1 Visie

Ingezet wordt op bescherming van de karakteristieke totaalstructuur en met name de samenhang tussen bebouwingsstructuur, het wegen- en padenstelsel en de landschappelijke structuur.

Bij de landschappelijke structuur is essentieel behoud van het samenspel tussen de groenelementen, de afwisseling tussen open en gesloten gebieden, de aanwezigheid van markante lanen, onverharde wegen, zichtlijnen en het aanwezige reliëf. Voor het karakter van Hoenderloo als geheel zijn de open ruimtes rondom de dorpskern belangrijk.

Voor wat betreft het aanwezige stelsel van wegen en paden geldt dat de aanwezigheid van onverharde paden en wegen bepalend is voor de beeldkwaliteit.

4.4.2 Vertaling in bestemmingsplan

Ontwikkelingen dienen te passen binnen de beschreven karakteristieken van de bebouwingsstructuur, de landschappelijke structuur en de ontsluitingsstructuur, respectievelijk de samenhang daartussen en de afleesbaarheid van de historie daarin. Concreet voor het bestemmingsplan betekent dit dat:

  • De waardevolle structuren gedetailleerd op de plankaart worden aangegeven. Al het omringende bos maakt onderdeel uit van de bestemming 'Natuur'. Het bos dat in dit deel van het bestemmingsplan hier op aansluit, een zeker formaat heeft en niet voor de bebouwing langs gaat komt hier ook onder te vallen,
  • Het overige groen krijgt de bestemming 'Groen'. Hieronder vallen openbare groenvoorzieningen, solitaire bomen en hagen. Dat geldt niet voor de opgaande beplanting op particuliere kavels. Deze wordt binnen de bestemming 'Wonen' ondergebracht,
  • Bijzondere bomen die op grond van de APV zijn aangewezen, worden zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein in het bestemmingsplan vastgelegd,
  • Ter bescherming van het waardevolle reliëf wordt een omgevingsvergunningstelsel opgenomen waarbij het niet mogelijk is zonder vergunning van het college van B&W gronden af te graven en op te hogen.
  • Via gebiedsaanduidingen 'natuur en landschap' en 'open landschap' worden de landschappelijke waarden in verschillende bestemmingen beschermd.
  • Onverharde wegen die beeldbeplend zijn krijgen een eigen verkeersbestemming.
  • Beschermingswaardige lanenstructuren word enopgenomen binnen de gebeidsaanduiding 'natuur en landschap'