direct naar inhoud van 4.3 Visie voor Hoenderloo
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.3 Visie voor Hoenderloo

Hoenderloo is een waardevol dorp gelegen op de Veluwe. Het verleden en de ontstaansgeschiedenis is tot op de dag van vandaag nog goed zichtbaar, zowel voor wat betreft het landschap zelf, als de zeer diverse bebouwing die het dorp kent. Tegelijkertijd is van belang dat deze kwaliteiten ook voor de toekomst gehandhaafd blijven in combinatie met de leefbaarheid in Hoenderloo.

De doelstelling voor het bestemmingsplan is dan ook:

Het behoud en waar mogelijk de versterking van de voor Hoenderloo karakteristieke landschappelijke waarden en de gevarieerde dorpse bebouwing enerzijds en het bieden van een voldoende flexibele regeling anderzijds zodat de leefbaarheid van het dorp gehandhaafd blijft.

De visie op het behoud van het landschap wordt beschreven in paragraaf 4.4. De visie op het behoud van bebouwing komt in paragraaf 4.5 aan de orde. Daarna wordt functiegewijs de visie beschreven. Per paragraaf wordt eerst in algemene zin ingegaan op de visie. Vervolgens wordt concreet aangegeven hoe deze in het bestemmingsplan wordt vertaald. Aan bod komen thema's zoals landschap, bebouwing, de Hoenderloo Groep, cultuurhistorie, archeologie en natuur.