direct naar inhoud van 4.10 Wonen
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.10 Wonen

4.10.1 Visie

Verreweg de meest bestaande panden in Hoenderloo zijn in gebruik als woning.

Enerzijds is dan ook van belang dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwing beschermd worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden.

Om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand te houden is anderzijds het bieden van voldoende flexibiliteit aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen van belang. In het bestemmingsplan worden geen mogelijkheden opgenomen voor de toevoeging van nieuwe woningen. Alleen bestaande en feitelijk aanwezige woningen worden dus in dit bestemmingsplan vastgelegd.

De gemeente heeft ervoor gekozen om binnen de woonfunctie naast de reguliere beroepen aan huisregeling ook het houden van een bed & breakfast toe te staan. Bed & breakfast voorzieningen zijn tot dusver planologisch mogelijk gemaakt in de bestemmingsplannen voor het buitengebied. Dit type voorzieningen kan in het stedelijk gebied of dorpen echter ook prima gedijen. Zeker in de toeristische kernen van de gemeente zoals Hoenderloo en dan met name het gebied De Krim is hiervoor uitermate geschikt.

4.10.2 Vertaling in het bestemmingsplan

Naast hetgeen in algemene zijn al over de bebouwing is opgenomen in paragraaf 4.5.2 is voor het bestemmingsplan het volgende van belang. I

  • Bij een woning mogen maximaal 85 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd. Deze moeten worden opgericht op de gronden op de kavel die zijn aangewezen als 'erf.'
  • Voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen wordt in principe uitgegaan van één bouwlaag met kap (maximale goothoogte: 4 meter, maximale bouwhoogte: 8 meter). Voor aaneengebouwde woning is uitgegaan van een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter. Afwijkingen hierop, bijvoorbeeld in verband met de vergunde situatie, zijn specifiek aangeduid op de plankaart.
  • Woningen mogen onder voorwaarden mede worden gebruikt ten behoeve van 'beroepsuitoefening aan huis' en 'bed and breakfast'. Dit geldt ook voor de bijgebouwen.
4.10.3 Nieuw Veldheim

Op 27 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan Paalbergweg Nieuw Veldheim Hoenderloo vastgesteld. Dat plan is op 23 november 2012 onherroepelijk geworden en voorziet in de ontwikkeling van 22 woningen aan de Paalbergweg en de Bijdamweg.

In het kader van dit bestemmingsplan, Dorp Hoenderloo, is gevraagd om een blokje van twee lagen met op elke laag een appartement om te vormen naar een grondgebonden woning. Reden is de gewijzigde marktvraag in Hoenderloo.

De ontwikkellocatie is via de Meester Gangelweg en twee paden is het aangehaakt op de omgeving. Met name de doorgang voor voetgangers naar het Wigvormige groentje van Veldheim vormt een belangrijke verbinding. Deze doorgang wordt aan beide zijden geflankeerd door tweelaagse, plat afgedekte appartementenblokjes.

Het noordelijke blokje met daarin twee appartementen zal worden 'omgevormd' naar één eengezinswoning. Stedebouwkundig blijft het blokje de 'functie' als accent aan de doorgang houden. Wel zijn er een aantal ruimtelijke wijzigingen doorgevoerd in het nieuwe plan:

  • De uitbouw met bergingen aan de straatzijde (rechter zijgevel) verdwijnt wat de ruimtelijke uitstraling van het pand ten goede komt.
  • Het tweelaagse tussenlid tussen hoofdmassa en bestaande bebouwing wordt teruggebracht tot één laag. Daarmee wordt de nieuwbouw ruimtelijk verzelfstandigd van de bestaande bouw.
  • Vermindering van een woning 'verdunning' komt ten goede aan de parkeerdruk in het gebied.
  • De overgang tussen openbare ruimte en kavel zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij de tegenoverliggende woning middels een haag / hek begroeid met klimop.

Deze wijzigingen komen de ruimtelijke kwaliteit van het plan ten goede. Dit bestemmingsplan voorziet dan ook in deze beschreven, gedeeltelijke herontwikkeling.