direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is een veldinventarisatie verricht, zijn de algemene (beleids)uitgangspunten geanalyseerd en is de ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied in beeld gebracht. Daarnaast is bezien op welke wijze (milieu)planologische aspecten in het bestemmingsplan dienen te worden opgenomen. De resultaten van dit inventarisatie- en analyseproces zijn opgenomen in de 'Inventarisatie bestemmingsplan Hoenderloo', die ambtelijk is besproken en getoetst. In de inventarisatienotitie zijn, op basis van het vigerende beleid en de analyse van het plangebied de uitgangspunten geformuleerd die aan de basis staan van voorliggend bestemmingsplan. Deze uitgangspunten zijn in het bestemmingsplan vertaald in een concrete wijze van bestemmen, waarbij wordt aangesloten bij de gemeentelijke standaard voor bestemmingsplannen en de landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart (verbeelding) waarop de bestemmingen in het plangebied zijn weergegeven, een set regels waarin voor de diverse bestemmingen gebruiks- en bouwregels zijn opgenomen en een toelichting. De plankaart en regels vormen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. In de toelichting zijn de gedachten verwoord die aan het plan ten grondslag liggen. De toelichting bevat onder meer een overzicht van relevant beleid, een planbeschrijving en een milieuhygiƫnische verantwoording.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid.
  • In hoofdstuk 3 wordt een kenschets gegeven van de bestaande situatie en de ruimtelijke en functionele structuur in het plangebied. In dit hoofdstuk komen de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke structuut, de verschillende sferen van Hoenderloo en het landschap ter sprake.
  • In hoofdstuk 4 wordt per thema de visie op het gebied beschreven.
  • In hoofdstuk 5 staan de planologische uitvoerbaarheidaspecten van het plan centraal. Dit betreft de aspecten milieu, water, archeologie, cultuurhistorie, natuur en economie.
  • In hoofdstuk 6 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven en wordt ingegaan op specifieke juridische vertaling van de beleidsvisie in de regels.
  • In hoofdstuk 7, tot slot, worden de resultaten van de inspraak met de bevolking en het gevoerde vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro) weergegeven.