direct naar inhoud van 7.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-vas1

7.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Gemengd

Het paviljoen is voorzien van een bestemming 'Gemengd'. Daar is een mix aan functies toegestaan. Zo kan in de plint een meer publieke functie worden gevestigd en op de verdieping een invulling met een meer commerciele aard. In de regels zijn onder meer, kantoor, sport, ondergeschikte horeca en een maatschappelijke functie opgenomen.

Deze bestemming bevat ook nog een aanduiding om de "waardevolle boom" die net buiten het perceel ligt te beschermen en ook nog een dubbelbestemming "Leiding - Hoogspanning" ter bescherming van de aanwezige ondergrondse hoogspanningsleiding.


Kantoor

Op de gronden met de bestemming ‘Kantoor’ zijn kantoren, (zakelijke) dienstverlening, congres- en vergaderruimten, nutsvoorzieningen, tuinen en erven toegestaan, inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding "woning" is tevens een woning toegestaan met bijbehorende bijgebouwenregeling. Met de aanduiding "detailhandel" wordt detailhandel, zij het uitsluitend op de begane grond, toegestaan.


Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwvlak waarin 1 woning is opgenomen, er is 1 locatie met een bouwstrook voor meerdere woningen.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand en aaneengebouwd (waar tevens vrijstaand is toegestaan).

Bij de woningen zijn dieptes voor de bouwvlakken gehanteerd die aansluiten bij de huidige (planologische) situatie dan wel bij de ontwerpen zoals die bekend zijn. Voorwaarde bij het toekennen van de diepte van het bouwvlak is dat de tuinen diep genoeg zijn.

Bij vrijstaande en aaneengebouwde woningen heeft het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel) de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij vrijstaande woningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.


Beroeps- en niet-publieksgerichte bedrijfsuitoefening aan huis

Deze functies worden zowel in de kantoorbestemming alsook in de woonbestemming mogelijk gemaakt.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Dit in aanvulling op de maatvoeringseisen zoals die in de verbeelding zijn opgenomen.