direct naar inhoud van 6.3 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-vas1

6.3 Geluid

6.3.1 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen. In eerste instantie gaat het hier om de Molenstraat, de Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan en de welgelegenweg. In het kader van het bestemmingsplan Kanaaloevers- Welgelegenpark is reeds akoestisch onderzoek gedaan naar de nieuwe ontwikkelingen (o.a. Akoestisch onderzoek bestemmingsplan "Kanaaloevers-vlek B en C 1996 en Verkeersvisie binnenstad, eindsituatie 2010, milieuhygienische beoordeling, 1juli 1999). Voor de locaties Westwand hof 1 en het Paviljoen is destijds al gekeken naar de akoestische situatie. Daar waar nodig zijn reeds hogere grenswaarden verleend (Besluit vaststelling hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 10 dec. 2008, kenmerk: 24389). Het paviljoen bevat bovendien geen geluidsgevoelige functies zoals omschreven in de Wet geluidhinder.