direct naar inhoud van 4 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-vas1

4 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

De locaties Paviljoen en Westwand hof 1 behoren tot het ontwikkelgebied Kanaaloevers. Op basis van het ruimtelijke plan Kanaaloevers heeft er in de afgelopen jaren in de nabije omgeving veel nieuwbouw plaats gevonden. Het kanaal vervult in deze plannen een centrale rol met langzaamverkeerroutes en het kanaalpark De nieuwe bebouwing gaat, langs het kanaal, gepaard met een schaalsprong. De bebouwing langs het kanaal is hoger dan de naastgelegen bestaande veelal vrijstaande woningen.


Ten oosten van het ontwikkelingsgebied Kanaaloevers wordt het gebied gekenmerkt door een mix van kleine vrijstaande woningen, grotere platte bedrijfspanden in het lint of achter op de kavel en een klein woonwagencomplex (locatie Vestalaan). Er is vaak sprake van een bedrijf aan huis. Met de tijd zijn deze bedrijven uitgegroeid van schuren in de achtertuin tot grote gebouwen in de zee van kleine huisjes. Juist langs de Molenstraat komt veel bedrijfsbebouwing voor. Door deze mix van woningen en bedrijven, diepe tuinen, een wisselende voorgevelrooilijn en een relatief lage bebouwingshoogte ontstaat er een informele sfeer die kenmerkend is voor de zone langs het kanaal.

De hiervoor genoemde locaties maken samen met de locatie aan de Deventerstraat deel uit van de wijk Welgelegen. Deze naam is een verwijzing naar het vroegere landgoed dat op een gegeven moment moest wijken voor industrie. Deze herontwikkeling van het gebied verlipe niet naar behoren en heeft geresulteerd in verkoop van kavels aan particulieren. Het resultaat was een mix aan functies met diverse schaalniveau's. Door verdere uitbreidingen is het geibed ingesloten komen te liggen en heeft het een meer centrale ligging gekregen. In de jaren negentig is besloten het gebied op te waarderen als aantrekkelijk stedelijk woongebied.

Tot slot de locatie aan de Groenoordweg. Deze bevindt zich in de wijk Zevenhuizen. Dit is een voormalig buurtschap dat door de stadsuitbreidingen omsloten is geraakt maar nog steeds herkenbaar is als oud dorpsgebied. Het buurtschap is te herkennen aan de gehandhaafde linten. De wijk geeft een goede indruk van de kleinschaligheid van de verkaveling en de individuele bebouwingskarakteristiek van de particuliere bouw in de vroeg 20e eeuw. het samenhangend beeld is onder andere ten westen van de Trekweg verstoord door ingrepen in de jaren 70 met een afwijkende verkaveling en infrastructuur tot gevolg. Voorts wordt de ruimtelijke structuur nog gekenmerkt door de afwezigheid van openbaar groen.