direct naar inhoud van 6.6 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

6.6 Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 liggen de twee plangebieden waar ontwikkelingen plaats gaan vinden (Westwand Hof 1 en het Paviljoen) in een zone met een lage archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 50 cm een archeologisch onderzoek verplicht is. Een archeologisch onderzoek kent vele vormen. In veel gevallen kan volstaan worden met een bureauonderzoek, eventueel aangevuld met een verkennend booronderzoek. Ook kan het zijn dat gedetailleerder booronderzoek, een zogenaamd karterend booronderzoek, nodig is, of dat er zelfs proefsleuven moeten worden gegraven. Uiteindelijk kunnen deze vormen van onderzoek erin resulteren dat een behoudenswaardige archeologische vindplaats is aangetroffen. Afhankelijk van de ontwikkeling zal deze vindplaats vervolgens ex situ (door een opgraving) of in situ (door inpassing in het plan) behouden moeten worden.

De ontwikkeling van het paviljoen bevat echter een omvang die kleiner is dan de minimale maat om onderzoek te doen bij een lage verwachtingswaarde. Voor de Westwand Hof 1 wordt deze minimale maat wel overschreden als uit wordt gegaan van een geheel nieuwe ontwikkeling. Echter juridisch -planologisch gezien bestaat er voor deze gronden al een bouwmogelijkheid en betreft het een zeer kleine afwijking van deze mogelijkheid (kleiner dan 1000 m2). Desondanks zijn in de algemene regels het verplichte archeologische onderzoek met de daarbij behorende voorwaarden opgenomen. Op deze wijze zijn eventuele archeologische waarden voldoende beschermd.

Cultuurhistorie

Gezien het karakter van dit bestemmingsplan en de locatie is dit aspect hier niet van toepassing.