direct naar inhoud van 6.2 Waterhuishouding
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

6.2 Waterhuishouding

6.2.1 Algemeen

De locaties Paviljoen en Westwand hof 1 liggen in bestaand stedelijk gebied. De toename ten aanzien van het verharde oppervlak ten opzichte van de huidige juridisch planologische maatregelen is niet significant. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

6.2.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

6.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In het plangebied zijn geen oppervlaktewateren aanwezig, met uitzondering van het Apeldoorns Kanaal.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het plangebied en in de omgeving daarvan. In en rond het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.

6.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

6.2.5 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het voorontwerp van bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost herstelplan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.