direct naar inhoud van 6.1 Bodem
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

6.1 Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder dan 5 jaar oud zijn. Uitzondering hierop zijn de plannen waar de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en/of bodemonderzoeken de bodemkwaliteit voldoende weergeven en er geen onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging.


Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. Deze bodemonderzoeken mogen wettelijk niet ouder zijn dan 5 jaar.


Hiernaast geldt dat de gemeente Apeldoorn bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit wordt hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan.

Voor de ontwikkeling van het paviljoen en de realisatie van de nieuwe woning in het cluster zal een bodemonderzoek worden gedaan in het kader van de bouwvergunning. In het kader van het ontwikkelingsgerichte bestemmingsplan Kanaaloevers - Welgelegenpark is reeds onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit die voldoen aan de NVN5740 opzet voor niet verdachte locaties. Op de verdachte locaties is op basis van een historisch onderzoek de onderzoeksstrategie aangepast en is een uitgebreider onderzoek gedaan. Medio 1997 is door het ministerie van VROM , de provincie Gelderland en de gemeente een gezamenlijk traject ingezet om de verontreinigingen in beeld te brengen. Het plangebied (Paviljoen en Westwand hof 1) maakt hier deel vanuit. Op 14 juni 1999 is het Convenant Kanaaloevers getekend waarin afspraken met provincie en het toenmalige ministerie van VROM zijn gemaakt over de bodemsaneringen in samenhang met de bouwactiviteiten. Dit aspect vormt dan ook geen belemmering voor het onderhavige bestemmingsplan.