direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijventerrein

Op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein (aangeduid met de hoofdletters BT) zijn bedrijven toegestaan in de categorieën 1 t/m 2. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn uitgesloten. Daarnaast zijn ontsluitingen in de vorm van paden, wegen alsmede groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen toegestaan. Detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, net als detailhandel in de vorm van postorderactiviteiten en/of verkoop via internet en detailhandel in auto’s, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven.

Hier geldt dat door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfstypen en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. Bij de toetsing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het afwijken is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Bij de bestemming Bedrijventerrein is tevens de functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - fastfoodrestaurant' opgenomen om ter plaatse de beoogde vestiging van de McDonald's mogelijk te maken. Voor deze naamgeving, en bijbehorende begripsbepaling, is gekozen naar aanleiding van de uitgevoerde milieuplanologische onderzoeken. De situatie met betrekking tot 'geur' ter plaatse maakt de vestiging van overige typen horecabedrijven onmogelijk, waardoor gekozen is voor het toestaan van enkel een fastfoodrestaurant (waaronder een McDonald's valt) middels deze aanduiding.

Op gronden met de bestemming Bedrijventerrein mogen gebouwen worden opgericht met een maximale goot- en bouwhoogte van 10 meter (locatie McDonald's) en voor het overige gebied 14 meter. Voor de nog nader in te vullen gronden en de percelen Anklaarseweg 119 en 121 is qua bouwhoogte aangesloten op de bestaande mogelijkheden. Het gehele gebied met de bestemming Bedrijventerrein mag voor maximaal 50% bebouwd worden.

Voor het perceel Anklaarseweg 119 is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - showroom' opgenomen ten behoeve van de gewenste uitstallingsmogelijkheden voor de in dit bestemmingsplan toegestane detailhandelsfuncties. Dit betreft bij recht:

  • detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
  • detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
  • detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven.

Middels een afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden toestemming verleend worden aan detailhandel in volumineuze goederen zoals detailhandel in keukens, sanitair, tegels en dakkapellen, met dien verstande dat met toepassing van deze bevoegdheid geen bouwmarkten en tuincentra mogen worden gevestigd.

Aangezien een gedeelte van het terrein bestemd voor de McDonald's is gelegen binnen het invloedsgebied van het nabij gelegen lpg-vulpunt, is hiervoor een aanduiding 'veiligheidszone - lpg' (artikel 10) opgenomen waarbinnen geen gebouwen ten behoeve van een fastfoodrestaurant mogen worden opgericht. Aangezien de overige functies binnen de bestemming Bedrijventerrein een veel lagere personenendichtheid hebben en de zelfredzaamheid en instrueerbaarheid van deze personen over het algemeen groter is dan bij een fastfoodrestaurant, is het niet noodzakelijk om voor de overige gronden binnen het invloedsgebied van het lpg-vulpunt de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' op te nemen.

Als onderdeel van de McDonald's zal een kunstobject gerealiseerd worden, met de mogelijkheid voor het aanbrengen van een ondergeschikte reclame-uiting. Aangezien de voorgenomen hoogte van dit kunstobject de maximaal toegestane hoogte voor bouwwerken geen gebouw zijnde overschrijdt, is hiervoor een aparte aanduiding opgenomen: 'specifieke bouwaanduiding - kunstobject'. De voorgenomen locatie voor het kunstobject is gedeeltelijke gelegen op grond met de bestemming Bedrijventerrein en gedeeltelijk op grond met de bestemming Groen.

In het stedelijk gebied zijn bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan (enkel Anklaarseweg 121) is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen (aangeduid met de hoofdletter G) gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, waterlopen en voorzieningen voor waterberging, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan, alsmede ontsluitingswegen en voet- en fietspaden. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.

Als onderdeel van de McDonald's zal een kunstobject gerealiseerd worden, met de mogelijkheid voor het aanbrengen van een ondergeschikte reclame-uiting. Aangezien de voorgenomen hoogte van dit kunstobject de maximaal toegestane hoogte voor bouwwerken geen gebouw zijnde overschrijdt, is hiervoor een aparte aanduiding opgenomen: 'specifieke bouwaanduiding - kunstobject'. De voorgenomen locatie voor het kunstobject is gedeeltelijke gelegen op grond met de bestemming Bedrijventerrein en gedeeltelijk op grond met de bestemming Groen.

Leiding - Riool

Aangezien in het plangebied een aantal belangrijke en omvangrijke rioolbuizen gelegen zijn die aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, is de dubbelbestemming Leiding - Riool (aangeduid met de hoofdletters L-R) opgenomen. Door deze bestemming wordt voorkomen dat zonder toestemming van de rioolbeheerder bebouwing op en in een strook van 5 meter aan weerszijden van de koker opgericht wordt. Tevens is een vergunningsvereiste opgenomen voor werkzaamheden anders dan bouwen die het rioleringstelsel mogelijk kunnen schaden.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.