direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

De Grift en het Apeldoorns Kanaal zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle elementen. Met de ligging van het plangebied ten opzichte van het Apeldoorns Kanaal wordt bij de planontwikkeling rekening gehouden. Zo maakt de realisatie van een recreatieve fietsroute en groenzone langs het kanaal onderdeel uit van de plannen. Tevens maakt de aanwezige Grift, en het vergroten van de beleving hiervan, onderdeel uit van de planvorming.

5.4.2 Archeologische waarden

In 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Om de haalbaarheid van de realisatie van het beoogde bouwplan aan te kunnen tonen is inzicht nodig in de archeologische waarde van het plangebied.

De gemeente Apeldoorn beschikt over een archeologische advies- en verwachtinskaart. Hierop is te zien dat voor het plangebied geldt dat er sprake is van afgegraven gronden en diepe bodemverstoringen. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat eventueel aanwezige archeologische waarden niet meer intact zijn en dat verder onderzoek niet noodzakelijk is.