direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plan ligt aan de Anklaarseweg 119, 121, 123 en 123A en valt binnen bestaand stedelijk gebied. Het plangebied (waar veranderingen plaatsvinden) is circa 10.068 m2 groot. Het bevindt zich niet binnen enige Keurzone of binnen de zoekgebieden voor waterberging zoals deze staan weergegeven in het Streekplan. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door (grond)water in de omgeving.

5.2.2 Grondwater

Het grondwaterpeil ligt tussen de 150 en de 50 cm onder maaiveld. Er is in en om het gebied geen grondwateroverlast bekend. Het gebied ligt niet in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie Gelderland deze heeft gedefinieerd. Doordat er geen slecht doorlatende lagen zijn en het grondwater zich structureel onder het maaiveld bevindt zal grondwater geen overlast veroorzaken in dit plan en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan 'grondwaterneutraal' worden ontwikkeld. Hemelwater wordt binnen het plangebied zoveel mogelijk geïnfiltreerd.

Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In het plangebied is geen sprake van water. In de directe nabijheid oostelijk van het plangebied is het waterlichaam Apeldoorns Kanaal gelegen dat valt onder de KRW (Europese Kader Richtlijn Water). Dit kanaal 'ontspringt' bij Dieren uit de IJssel en wordt nabij Hattem wederom met de IJssel 'verbonden'. Verder stroomt direct westelijk van het plangebied de (van oorsprong gegraven) beek De Grift. Deze beek maakt als EVZ (ecologische verbindingszone) onderdeel uit van de Ecologische hoofdstructuur. Belangrijk onderdeel van het Waterplan Apeldoorn 2005-2015 is het herstel van de beken en sprengen in Apeldoorn. De Grift is één van deze beken. In het waterplan is een visie neergelegd voor de diverse trajecten van De Grift. Voor het traject aan de westzijde van het plangebied is in het Waterplan een parkachtige setting toegewezen, met daarbij een stapsteen op de plek waar de Koningsbeek in De Grift uit komt. Een parkachtige beekzone bedraagt daarbij 40 tot 50 meter.

Naar aanleiding van dit plan zal geen extra oppervlaktewater (in verbinding staand met het oppervlaktewatersysteem) gecreëerd worden. In overleg met het Waterschap is ervoor gekozen een wadi te realiseren om zodoende voldoende waterberging in het plangebied te creëren. Hierbij zal een overloopmogelijkheid vanuit de bergingsvoorziening op de Grift gerealiseerd worden. De herontwikkeling van het plangebied heeft geen nadelige gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit omdat geen sprake is van uitlogende bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen, olie op wegen e.d. Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Door infiltratie van hemelwater binnen het plangebied heeft het plan geen nadelige gevolgen voor waterafhankelijke natuur (verdroging wordt tegen gegaan).

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Het hemelwater binnen het plangebied zal nietafgevoerd worden naar de riolering. Hiervoor is de Beslisboom hemelwaterafvoer –opgesteld door Tauw -gehanteerd. Het zal binnen het plangebied worden geïnfiltreerd op het onverharde gedeelte (ca. 3.473 m2).

Door de filterende werking van de bodem wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt. Waterschap Veluwe hanteert de richtlijn dan een T=10 (36 mm in 45 min) gebeurtenis binnen het plangebied geborgen dient te worden. Dit betekent een hoeveelheid van 0,036 x 6.568 m2 = 236 m3. Hiervan wordt 45 x 1 x 60 x 1,0068 = 2,7 m3 tijdens de bui afgevoerd (aangenomen afvoercoëfficiënt = 1 L/s.ha). Er dient dus voor 236 – 2,7 = 233,3 m3 aan waterbergingscapaciteit binnen het plangebied te worden gerealiseerd.

Verder is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken dat geen wateroverlast door oppervlaktewater (inundatie), hemelwater (water op straat) of grondwater mag plaatsvinden bij een T=100 gebeurtenis (een bui welke volgens de statistieken slechts 1x per 100 jaar kan voorkomen). Daarom dient er voldoende mogelijkheid binnen het plangebied te zijn om overtollig hemelwater snel af te voeren.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.6 Watertoets

Het plangebied valt buiten Keurzones en betreft geen HEN-water inclusief beschermingszone. Er gaat niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd worden op oppervlaktewater. Het plangebied valt buiten de zoekgebieden voor waterberging en betreft geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen et cetera.

Het mag niet zo zijn dat het waterschap Veluwe (eigenaar en beheerder van de rioolwaterzuivering) met de komst van een dergelijke fastfoodgelegenheid geconfronteerd gaat worden met beperkingen ten aanzien van de geuremissie. Het is voor de ontwikkelende partij dus van belang dat zij op de hoogte zijn van de aanwezige geurcirkel.

Het plan bevat meer dan 1.500 m2 verhard oppervlak (namelijk 6.500 m2). Hierdoor wordt een standaard wateradvies bemoeilijkt. Toch is de waterparagraaf volgens de standaard voor een klein (postzegel)plan aan het waterschap gepresenteerd. Afwijkingen op het standaard wateradvies en afwijkingen op de plankaart zijn beargumenteerd weergegeven in deze waterparagraaf.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het Waterschap Veluwe. Met name de volgende punten waren onderwerp van gesprek:

  • realiseren van voldoende waterberging binnen het plangebied;
  • hoe om te gaan met de binnen de EVZ vallende beek De Grift (en de daarbij horende 'stapsteen').

In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de wijze van waterberging, wat heeft geresulteerd in het ontwerpen van wadi's.

Rekening houdend met het bovenstaande en de uitwerking van de gemaakte waterhuishoudkundige afspraken, kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van het aspect water geen belemmeringen optreden.