direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing en inrichting
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

4.1 Bebouwing en inrichting

De voorgenomen ontwikkeling op de locatie aan de Anklaarseweg is in nauwe samenhang met het naastgelegen Kanaal tot stand gekomen. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de gemaakte keuzes qua bebouwing en inrichting van het plangebied en dienen als programma van eisen ten aanzien van de invulling.

De plek bevindt zich op het punt waar de Groene wig "Wolvenbos" en de stad elkaar raken zoals beschreven in de "Groene Mal" (zie hoofdstuk 2.5). Vooral vanuit het landschap moet deze kwaliteit zichtbaar blijven, maar ook vanuit de stad bezien dient dit groene gebied voelbaar te zijn. Dit betekent dat op de oever een zone van ca. 20 meter vrij van bebouwing moet blijven met een groene inrichting, die continue is met de openbare ruimte van de Kanaalzone westoever. Op deze westoever is een doorgaand recreatief fietspad gepland vanaf het centrum van de stad naar het buitengebied. Ingezet is op een recreatieve fietsroute als een noord-zuid verbinding van en naar de stad. Het aan te leggen fietspad voorziet in een aantakking op het voorziene fietspad parallel aan het bedrijventerrein Stadhoudersmolen en gelegen langs het Kanaal. Omdat het verdere verloop van het fietspad richting zuiden nog niet is gerealiseerd, sluit het fietspad voor nu nog aan op de bestaande fietsinfrastructuur gelegen in het verlengde van de Vlijtseweg.

In het plan wordt tevens voorzien in een kunstwerk met ruimte voor promotionele uitingen. Dit kunstwerk wordt ter hoogte van de oude kade gerealiseerd. In het openbare gebied wordt tevens voorzien in de mogelijkheid voor het stallen van de fiets. Ruimte wordt geboden voor een terras voor het ter plaatse te vestigen fastfoodrestaurant. De openbare ruimte wordt zodanig ingericht dat deze recht doet aan het industriële verleden van de locatie en de oorspronkelijk aanwezige laad- en loskade.

Op deze locatie worden vooralsnog twee bouwvolumes gerealiseerd. Eén ten behoeve van de vestiging van een McDonald's en één ten behoeve van een Kwik-Fit. Beide gebouwen kennen een meer industriële uitstraling wat zich goed voegt in de context.

McDonald's

Op de hoek van het kanaal en de Anklaarseweg reageert een bouwvolume op de korrelgrootte van de belendende bebouwing. Het gebouw volgt de rooilijn van de bebouwing langs de Anklaarseweg. Dit gebouw heeft een tweeledige oriëntatie, enerzijds gericht op de Anklaarseweg, anderzijds gericht op het Kanaal. De gevel langs het kanaal is zeker geen achtergevel, maar open en gericht op het kanaal en de overzijde. Parkeren vindt plaats uit het zicht van het kanaal. Een tweede gebouw wordt op gepaste afstand gerealiseerd. Enerzijds om te benadrukken dat het hier om twee aparte, op zichzelf staande gebouwen gaat, maar ook om te voorkomen dat er een dichte wand langs het kanaal kan ontstaan.

Aangezien de McDonald's niet is gelegen op een snelweglocatie, maar in bestaand stedelijk gebied, past de gebruikelijke en herkenbare McDonald's aanduidingsmast niet in het straatbeeld en binnen het geldende gemeentelijke welstands- en reclamebeleid. In overleg is ervoor gekozen om een kunstobject te plaatsen, met daarbij de mogelijkheid tot het aanbrengen van een ondergeschikte reclame-uiting. Het kunstobject dient ter verwijzing naar het voormalige industriële karakter van de locatie.

Kwik-Fit

Dit gebouw manifesteert zich als een op zichzelf staand volume, waarbij geen achtergevel naar het kanaal wordt gecreëerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0006.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0007.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0008.jpg"

Figuur 6: Indicatieve aanzichten toekomstige situatie