direct naar inhoud van 2.14 Welstandsbeleid
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

2.14 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Voor het plangebied geldt een zwaar welstandsniveau met de thema's 'bedrijventerrein' en 'lintbebouwing'. Voor ondermeer het plangebied is gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld, dit is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Noordoost Poort d.d. 19 juli 2009.

De gezamenlijke welstandseisen uit de kadernota en het beeldkwaliteitsplan zijn samengevoegd in een programma van eisen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake mag zijn van het realiseren van achtergevels gericht naar het kanaal. Tevens komt uit het welstandbeleid naar voren dat er langs de Anklaarseweg gestreefd dient te worden naar een maat en vorm die zich voegt in de bestaande lintbebouwing.

Met bovenstaande aspecten is rekening gehouden bij onderhavige planvorming. De definitieve toetsing aan het geldende welstandbeleid zal plaatsvinden gedurende de omgevingsvergunningsprocedure.