direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Noordoostpoort. Dit bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn op 16 februari 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland op 19 september 2006. Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemmingen "Bedrijfsdoeleinden" met de nadere aanduidingen 'milieuzone 2' en 'betonwarenfabriek en "Groenvoorzieningen" met de nadere aanduiding 'beken en sprengen'. Ter plaatse van het perceel Anklaarseweg 121 is de aanduiding 'bedrijfswoning' opgenomen ter plaatse van de bedrijfswoning.

Op gronden met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" zijn bedrijven toegestaan in de milieucategorie 1 en 2 uit de Lijst van toegelaten bedrijfstypen met als aanvulling een betonwarenfabriek met persen. Bebouwing is enkel toegestaan binnen een bouwvlak waarbij een maximale goothoogte geldt van 8 meter en een maximaal bebouwingspercentage van 25%.

Gronden met de bestemming "Groenvoorzieningen" zijn onder meer bestemd voor groen, water, voet- en fietspaden en ter plaatse van de aanduiding 'beken en sprengen' specifiek voor de instandhouding en herstel van ecologisch waardevolle beken en sprengen

Tevens is voor het plangebied en omgeving een wijzigingsbevoegdheid 'beekontwikkeling en bedrijven' in het vigerende bestemmingsplan opgenomen. Met deze bevoegdheid kunnen de bestemmingen van de gronden gewijzigd worden in:

  • Groenvoorzieningen en de aanduiding 'beken en sprengen';
  • Bedrijfsdoeleinden categorie 1 en 2, mits:
    • 1. de hoogte van gebouwen niet meer dan 25 m bedraagt, en
    • 2. in ten minste 1 ondergrondse parkeerplaats per 50 m² bedrijfsvloeroppervlakte wordt voorzien;
    • 3. Bedrijfsdoeleinden categorie 1, 2, 3 en rioolwaterzuivering slibdepot (B3r) uitsluitend voor gronden gelegen ten westen van de na wijziging aangebrachte bestemming Groenvoorzieningen en de aanduiding 'beken en sprengen'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0002.png"

Figuur 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Noordoostpoort


Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de vestiging van de Kwik-Fit qua gebruik toegestaan op de locatie. Het gebruik ten behoeve van de McDonald's is in strijd met de gebruiksregels. Tevens overschrijdt de goothoogte van Kwik-Fit de toegestane hoogte. Gelet op deze strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan, dient onderhavige herziening opgesteld te worden.

In onderhavige bestemmingsplanherziening is ervoor gekozen op de locatie waar de Kwik-Fit beoogd is een bouwhoogte van maximaal 14 meter toe te staan en een maximaal bebouwingspercentage van 50%. Voor de gronden grenzend aan de Vlijtseweg en de percelen Anklaarseweg 119 en 121 wordt qua goothoogte aangesloten op de bestaande hoogte van 8 meter. Voor de gronden bestemd voor de McDonald's wordt een maximale bouwhoogte van 10 meter voorgesteld.