direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf

Drie locaties in het plangebied hebben de bestemming Bedrijf. Het betreft de gemeentewerf, het waterwinbedrijf en het perceel waar de overstort zich bevindt. Deze functies zijn middels een aanduiding specifiek toegewezen.

NB Op 1 oktober 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201310099/1/R2) gedaan over het beroep dat was ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming Bedrijf en de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gemeentewerf'. Voor de uitspraak zie Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota .

Cultuur en Ontspanning

De Apenheul heeft de bestemming Cultuur en Ontspanning gekregen. De regels in deze bestemming zijn specifiek toegespitst op de bebouwing en het gebruik dat in de Apenheul plaatsvindt. Er is rekening gehouden met de inbreidingsplannen. Ook het staartgebouw valt binnen deze bestemming. Binnen de bestemming is een maximum bebouwd oppervlak toegestaan van 10.200 m2. Door geen bouwvlakken toe te wijzen, kan de gewenste bouwmassa flexibel binnen het bestemmingsvlak gerealiseerd worden mits het totaal maar voldoet aan het maximum toegestane oppervlak.

Horeca - 1 en Horeca - 2

In het plangebied is één locatie met de bestemming Horeca – 1, te weten een restaurant en één locatie met de bestemming Horeca -2, te weten de jeugdherberg 'Stayokay'. Hier zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen toegelaten. Bij het restaurant (Horeca 1) is wonen toegestaan.

Vanwege de afwijkende gebruiksvorm van Stayokay is gekozen voor een eigen horecabestemmingen. Zo zijn op maat gemaakte bestemmings- en bebouwingsregels geformuleerd, gericht op de aanwezige bedrijfsvoering. Stayokay omvat onder andere een verblijfsfunctie (hotel, jeugdherberg) en een zelfstandig opererende eetgelegenheid. Het omliggende terrein kan worden gebruikt voor 4 trekkershutten op het terrein.

Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en ook andere horecatypen worden toegelaten. Criterium voor het afwijken is dat de dan toegelaten horecavorm naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen.

Kantoor

Het kantoor aan de Amersfoortseweg heeft de bestemming Kantoor gekregen. Hier zijn kantoren, zakelijke dienstverlening, congres- en vergaderruimten, nutsvoorzieningen, tuinen en erven toegestaan, inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen.

Natuur

Het grootste deel van het plangebied is aangewezen als Natuur. De begrenzing is afgestemd op het Natura-2000 gebied. Binnen de bestemming is rekening gehouden met de zonering zoals genoemd in de Beheersvisie. In de bestemming zijn daarom de volgende functieaanduiding opgenomen om de zonering juridisch vorm te geven:

  • 'specifieke vorm van recreatie – matig intensief recreatie gebruik';
  • 'specifieke vorm van recreatie – bosweide';
  • 'specifieke vorm van recreatie – natuureducatief groepsverblijf'.

zonering cf. verslag 8 december 2011

De gebieden zoals de speelweide, klimbos en zwijnenweide zijn ondergebracht in de zone met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - matig intensief recreatie gebruik'. Hier is behalve recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) ook licht intensieve vormen van recreatie mogelijk, waar eventueel ook bouwwerken voor nodig zijn en de recreatieve activiteiten zich meer op één plek concentreren.

Met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – bosweide' is het gebruik van de Bosweide geregeld. In de regels zijn eisen opgenomen aan de soort en schaal van de evenementen. Ook het aantal keer per jaar en de maximale duur in dagen is vastgelegd. (plus aantal personen)

Het Haps-terrein met bebouwing is geregeld met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – natuureducatief groepsverblijf'. Hiermee is het gebruik als verblijfsrecreatieve groepsaccommodatie toegestaan. Ten behoeve van de aanwezige bebouwing is een bouwvlak opgenomen. (plus aantal personen)

Het gebruik van het scoutingterrein en de blokhut voor de scouting is geregeld met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - scouting'. Hiermee is het huidige gebruik en bebouwing van de scoutingvereniging mogelijk gemaakt. Gedurende de normale activiteiten zijn er tussen de 40 en 75 personen aanwezig. Drie a vier keer per jaar vindt er een activiteit plaats waarbij er ca. 150 personen op het terrein zijn (groepsopkomst met o.a. leden en ouders) . Ook wordt er in groepsverband overnacht (groepskamp). En éénmaal per jaar vindt het Kingfeest plaats, dat tot in de nacht kan duren.

Rondom de Apenheul, achter het hek, is een onverharde dienstweg gelegen.

In de overige gebieden in de bestemming Natuur is het recreëren ondergeschikt aan de natuurfunctie en bestaat uit routegebonden recreatie zoals wandelen, fietsen.

Recreatie

Op de gronden met de bestemming Recreatie is het gebruik en de bebouwing rond de vijver geregeld. Ook zijn hier nutsvoorzieningen en dagrecreatieve voorzieningen inclusief bouwwerken toegestaan. Met een functieaanduiding 'horeca van categorie 1' is geregeld dat bij het entreegebied in de toekomst een zelfstandig functionerend volwaardig restaurant zich kan vestigen.

Sport - 1 en Sport - 2

De tennisvelden hebben de bestemming 'Sport - 1' gekregen. Op deze gronden zijn de aanwezige sportieve activiteiten toegestaan met de aanwezige bebouwing.

Voor het terrein van het Boschbad en de midgetgolfbaan is de bestemming Sport - 2 opgenomen. Het verschil met de bestemming Sport - 1 is dat hier geen bouwvlak is neergelegd. Het maximum bebouwd oppervlak is vastgelegd op 2.500 m2, waarvan 300 m2 horeca. Deze bebouwing mag binnen het bestemmingsvlak worden gerealiseerd. Ook is een dienstwoning en recreatief medegebruik binnen Sport - 2 mogelijk.

Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft de Amersfoortseweg en de J.C. Wilslaan. Ook het grote parkeerterrein ten oosten van het Boschbad is bestemd voor Verkeer. Met een functieaanduiding is geregeld dat dit deel specifiek als parkeerterrein kan worden gebruikt.

Wonen

In het plangebied zijn twee woningen gelegen en deze hebben de bestemming Wonen gekregen.

Leiding - Riool

In het plangebied komt een ondergrondse rioolleiding voor. Deze heeft de dubbelbestemming Leiding - Riool gekregen ten behoeve van een ondergrondse riooltransportleiding. Hier mogen alleen bouwwerken ten dienste van de rioolleiding worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels. Afwijken is alleen mogelijk wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden geldt een omgevingsvergunning vereiste voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een omgevingsvergunning vereiste voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen vallen onder bouwwerken. Bedrijfswoningen zijn niet zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan is dat met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming geen bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de verbeelding.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.