direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt buiten het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. In het plangebied is een waterwinlocatie aanwezig aan de Amersfoortseweg. Rond het waterwinbedrijf is een waterwingebied en een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Deze zijn beide op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen.

Het grondwaterbeschermingsgebied is vanaf het midden tot het noorden van het plangebied gelegen. Alleen de maatregelen van de Apenheul liggen in het grondwaterbeschermingsplan.

Voor het waterwingebied is in het vigerende bestemmingsplan een afzonderlijke regeling opgenomen, conform de provinciale voorschriften. De gronden zijn bestemd voor de waterwinning en/of de grondwaterbescherming. De Provinciale Milieuverordening Gelderland geeft o.a. de volgende voorwaarden.

Het is verboden in waterwingebieden en in grondwaterbeschermingsgebieden buiten inrichtingen:

• schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem te brengen;

• constructies van welke aard dan ook - leidingen en installaties daaronder begrepen - tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken;

• een lozing in de bodem uit te voeren;

• voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater aan te leggen of te hebben;

Voor belang van de Apenheul is het verbod om compost, zwarte grond, zuiveringslib en reststoffen waaraan dierlijke meststoffen zijn toegevoegd op of in de bodem te brengen.

Er is mogelijk een vervuilingsrisico in het grondwaterbeschermingsgebied aanwezig door het realiseren van gebouwen in de Apenheul. De Apenheul past al een set van maatregelen toe om het grondwaterbeschermingsgebied te ontlasten, zoals eisen aan toe te passen bestrating, hemelwaterafvoer, schoonmaakmiddelen, constructie-eisen voor leidingen (zoals riool) ter voorkomen van lekkages die vervuiling kunnen veroorzaken.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij het bepalen van de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd, hanteert de gemeente de Beslisboom voor Hemelwater. Deze beslisboom geeft de volgende voorkeursvolgorde voor het afvoeren van hemelwater:

  • 1. gebruik van hemelwater (in grijswatercircuit of door vegetatiedak);
  • 2. infiltratie in de bodem;
  • 3. afvoer naar oppervlaktewater;
  • 4. afvoer via rioolstelsel.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.6 Watertoets

Het plangebied ligt in een waterwingebied en een grondwaterbeschermingsgebied. In het kader van de watertoets wordt het Waterschap Veluwe om advies gevraagd.

Het voorontwerp van dit plan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het Waterschap is hieronder samengevat en van antwoord voorzien.

Inhoud van de brief

Het waterschap heeft een verzoek ingediend om de Rioolwatertransport-leiding in het gebied aan te geven op de verbeelding en in de regels op te nemen met de bestemming 'Leiding - Riool'.

Beantwoording

De rioolwatertransportleiding wordt opgenomen in het bestemmingsplan met de (dubbel)bestemming 'Leiding - Riool'.