direct naar inhoud van 4.3 Te verwachten ontwikkeling Boschbad
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

4.3 Te verwachten ontwikkeling Boschbad

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn een raadsbesluit genomen ten aanzien van een bezuiniging op het totale subsidie voor zwembaden in Apeldoorn, waaronder het in dit plangebied liggende Boschbad. Voor het Boschbad wordt een financiƫle taakstelling voorzien die gerealiseerd dient te worden door het toevoegen van functies die onder de gebruiksregels in het voorgaande plan nog niet, of niet volledig mogelijk waren. Hieruit volgt dat de gebruiksmogelijkheden van het Boschbad verder verruimd dienen te worden, zodanig dat gebruik van het terrein voor in functie van zwemmen afwijkende activiteiten toegestaan kunnen worden, voor zover die binnen de overige wettelijk gegeven voorwaarden mogelijk zijn. Ook evenementen die niet direct gekoppeld zijn aan de hoofdfunctie, Sport en zwemmen, worden toegestaan voor zover aan de algemeen geldende toetsingsnormen is voldaan.

Aan de exploitant wordt door de gemeente Apeldoorn gevraagd om ontwikkelingsmogelijkheden in te brengen die de exploitatie van het Boschbad dusdanig ten goede komen dat dit een voor de opgelegde taakstelling afdoende positieve verbetering van het resultaat van het Boschbad ten gevolg heeft. Hierbij valt onder meer te denken aan mogelijk zelfstandig ontsluitbare functies in het kader van horeca, recreatie, educatie, verkoop, sport en activiteiten. De exploitant zal hierin ook willen zoeken naar combinatiemogelijkheden tussen bestaande en nieuwe functies, en het verder verbeteren van de logistieke samenhang in de afwikkeling van bezoekersstromen.

Op grond van de ingebrachte ontwikkelingsmogelijkheden zal afgewogen worden of het bestemmingsplan hierop dient te worden aangepast, dan wel dat middels een ontheffingsprocedure ruimte geboden kan worden voor de betreffende ontwikkeling. In ieder geval dient rekening te worden gehouden met een behoefte aan nieuwe bouwmogelijkheden met een bedrijfsmatige functie. Een exploitatie die in meer gedifferentieerde vorm en over een langere periode geƫxploiteerd zal gaan worden vraagt naar verwachting een intensievere vorm van beheer. Leidend bij iedere afweging is dat de ontwikkelingen in zoverre passend dienen te zijn dat de openstelling van het Boschbad als zwembadinrichting in de zomermaanden juni, juli en augustus niet in het geding mag komen.