direct naar inhoud van 2.9 Nota I-Cultuur
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.9 Nota I-Cultuur

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in maart 2006 de nota I-Cultuur vastgesteld. De nota kent 6 delen waarin ingegaan wordt op de termen inspireren, inventariseren, identificeren, instandhouden, informeren en investeren. Onderdeel van de nota zijn de archeologische beleidskaart en de cultuurhistorische beleidskaart.

2.9.1 Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen. Afhankelijk van de afzonderlijke trefkansen is bepaald welk beleid van toepassing is bij bodemingrepen. Er is onderscheid gemaakt in:

  • hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Steven naar behoud van archeologische waarden
  • middelmatige trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht. Afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Streven naar behoud van archeologische waarden.
  • lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologisch quickscan vereist. Afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

Op de functiekaart in de bijlagen zijn de diverse te onderscheiden gebieden opgenomen die in het plangebied aanwezig zijn. In het onderhavige plan is een regeling @opgenomen die de archeologische waarden passend beschermd (dubbelbestemming).

2.9.2 Cultuurhistorische beleidskaart

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat aangegeven hoe de inbreng van cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke plannen gewenst is. Ook hier is een driedeling gemaakt, die er als volgt uitziet:/

  • hoge attentiewaarde: Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Streven naar behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden.
  • gemiddelde attentiewaarde: Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Afhankelijk van de resultaten kan volledig onderzoek worden verplicht. Streven naar behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden.
  • lage attentiewaarde: Bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quickscan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en versterken.

Ook de cultuurhistorische waarden die in het plangebied aanwezig zijn, komen terug op de verbeelding. Het grootste deel van het plangebied is van een hoge tot gemiddelde attentiewaarde. In het onderhavige plan zal een regeling worden opgenomen die deze waarden passend beschermen.