direct naar inhoud van 2.5 Veluwe 2010
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.5 Veluwe 2010

Het in 2000 opgestelde programma Veluwe 2010 is in 2007 integraal opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma. Veluwe 2010 is er op gericht om in samenwerking met veel andere partijen het economisch gebruik en het behoud van het gebied zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

Hoofddoel van 'Veluwe 2010' is een duurzame evenwichtige ontwikkeling van ecologie en economie en ontwikkeling van de Veluwe tot een aaneengesloten natuur, cultuur- en boslandschap, met zo min mogelijk barrières voor mensen en dieren. Uitvoering van het Veluwebeleid vindt plaats langs twee sporen. Het spoor van projecten en het spoor van bescherming.

Het projectenprogramma kent zeven thema's, met elk meerdere projecten:

THEMA'S   PROJECTEN  
1. Kwaliteitsimpuls voor natuur, bos en landschap   . Realisatie EHS en ecologische verbindingszones
. Ecologische poorten
. Vermindering rasters
. Realisering grote graasweiden
. Milieuherstel voor bos en natuur  
2. Afstemming tussen verkeer, natuur en recreatie   . Veiligheid, rust en paseerbaarheid binnenwegen
. Aanleg wildviaducten
. Natuurtransferia  
3. Kwaliteitsimpuls voor natuurgerichte recreatie   . Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie
. Grenze(n)loos fietsen
. Nationaal natuur-educatiecentrum
. Imago nationaal park nieuwe stijl
. Samenwerking Europese parken  
4. Kwaliteitsimpuls landbouw   . Perspectiefontwikkeling Agrarische Enclave
. Perspectiefontwikkeling Noord-Oost Veluwe
. Stimulering verbrede landbouw  
5. Kwaliteitsimpuls integraal waterbeheer   . Integraal waterbeheer Oost-Veluwe en Apeldoorns kanaal
. Sprengen en beken
. Vermindering grondwaterontrekking  
6. Kwaliteitsimpuls cultuurhistorie   . Cultuurhistorisch erfgoed
. De toekomst van Radio Kootwijk
. De toekomst van militaire complexen  
7. Kwaliteitsimpuls via gebiedenbeleid   . Uitvoeringsprogramma Gebiedenbeleid Veluwe
. Status, organisatie en financiering Veluwe
. Monitoring Veluwebeleid
. Communicatie en voorlichting
. Verlegging geldstromen
. Toezicht  

In Veluwe 2010 zijn 48 projecten benoemd die de provincie Gelderland samen met andere partijen uitvoert op de Veluwe. De belangrijkste daarvan zijn: Ecoducten, Ecologische poorten, Fietstotaalplan, Groei en Krimp, Hart van de Veluwe, Imagoversterking Veluwe, Nationaal Landschap Veluwe, P-Veluwe, Radio Kootwijk en Veluwetransferia.

Via het spoor van bescherming wordt geregeld dat de bestaande waarden van de Veluwe, de waardevolle landschappen, ecosystemen, aardkundige kwaliteiten, archeologie en cultuurhistorie strikt beschermd worden. De ruimtelijke bescherming van de Veluwe heeft gestalte gekregen in het Streekplan 2005, dat met inwerkingtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening in 2008 de status van structuurvisie heeft gekregen. In het streekplan is de Ecologische Hoofdstructuur ruimtelijk vastgelegd.