direct naar inhoud van 2.3 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.3 Streekplan Gelderland 2005

Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun vergadering van 29 juni 2005 het Streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. Het streekplan bevat het ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland voor de periode tot 2015. De uitgangspunten voor het ruimtelijke beleid zijn regionale inzet en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Het beleid is regiospecifiek opgezet, met regionale structuurvisies als bouwstenen voor het streekplan. Dit regiospecifieke beleid wordt vormgegeven binnen de context van een generiek provinciaal beleidskader dat ingaat op thema's als wonen, werken, water, bos en natuur, recreatie en toerisme et cetera. Dit generieke beleid is toegespitst op de tweeledige hoofdstructuur, namelijk het groenblauwe raamwerk en het rode raamwerk. Naast deze raamwerken zijn zgn. multifunctionele gebieden te onderscheiden. Het streekplan is aangevuld met een aantal uitwerkingen, namelijk de streekplanuitwerkingen Groei & Krimp; Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur; Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen; Nationale Landschappen; Waterberging; Woningbouw; Zoekzones stedelijke functies.

Betekenis voor het bestemmingsplan

Berg en Bos ligt voor het grootste deel binnen het groenblauwe raamwerk: EHS Natuur. Het is EHS en Natura 2000-gebied. Alleen het stadsparkdeel valt buiten het Natura 2000-gebied. Het streekplanbeleid en de uitwerking Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur zijn van toepassing. Hierbij geldt dat, voor zover de EHS de Natura 2000 gebieden overlapt, de uitwerking complementair is. Dat wil zeggen dat specifieke waarden die bescherming genieten onder de Natuurbeschermingswet 1998, niet meer extra door provinciaal beleid worden beschermd.

Onderhavig plan dient met de doelstellingen van de ecologische hoofdstructuur rekening te houden. In paragraaf 5.3 is hier nader op ingegaan.