direct naar inhoud van 2.13 Beeldkwaliteitplan Park Berg en Bos
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.13 Beeldkwaliteitplan Park Berg en Bos

Het welstandsbeleid is ook verder ontwikkeld op de nieuwe leest van deregulering en inspiratie. Dit krijgt vorm in gebiedsgerichte Beeldkwaliteitplannen. Hierin wordt per gebied handreikingen gegeven om te komen tot plannen die goed passen in de omgeving (“wat kunt u doen om de kwaliteit van uw leefomgeving te behouden of te verbeteren?”). Deze handreikingen verschillen met het Kookboek door het schaalniveau. Voor het Park Berg en Bos is op grond van het Masterplan 'Standspark met Allure' een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt een integraal kader voor een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van gebouwen, de openbare ruimte en hun onderlinge samenhang in Park Berg en Bos.

Op grond van het Masterplan “Stadspark met Allure is in 2006 een afsprakenkader voor gebiedgerichte welstand voor park Berg en Bos gemaakt (2006, CRK). Als uitwerking hiervan is nu een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit Beeldkwaliteitplan vormt een integraal kader voor een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen, de openbare ruimte én hun onderlinge samenhang in het Park Berg en Bos. Dit wordt enerzijds bereikt met behulp van een 'Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit' en anderzijds door middel van regels.

In het beeldkwaliteitplan is de ambitie voor de beeldkwaliteit van Park Berg en Bos beschreven in de vorm van een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Deze handreiking is een belangrijk instrument bij de verdere ontwikkeling van Park Berg en Bos Daarnaast is de ambitie van de Handreiking waar nodig en mogelijk vertaald in het bestemmingsplan. Tevens is in het Beeldkwaliteitplan een welstandskader verwoord.

De meeste punten uit het beeldkwaliteitplan betreffen de inrichting en vormgeving van de open ruimte (paden en beplanting). Het nieuwe bestemmingsplan gaat uit van een flexibele regeling waarin de padenstructuur en de inrichting niet exact wordt vastgelegd. Zo blijft er ruimte voor maatwerk bij de uitvoering.

Het voorplein van Park Berg en Bos krijgt een geheel nieuwe, uitnodigende uitstraling die meer moet aansluiten bij de romantiek van het park. Ook zal het plein een meer open karakter krijgen naar het park toe. Een nieuw transparant hekwerk dient dit doel te verwezenlijken. Op het nieuwe voorplein bevinden zich straks verschillende gebouwen: het oude theehuis, dat ontdaan wordt van zijn nieuwere aanbouw, het nieuwe restaurant, de snackcounter en het voorzieningengebouw (openbare toiletten, rolstoelverhuur, de display van de fotograaf), al dan niet gecombineerd met de snackcounter.

De nieuwe bebouwing aan het voorplein zal grotendeels bestaan uit één laag. Een uitzondering hierop vormt het restaurant, dat ook deels 1,5 tot 2 lagen kan omvatten (mede door benutten hoogteverschillen bij de vijver).

De wensen voor het voorplein (sloop en nieuwbouw gebouwen, hekwerk, inrichting terrein) worden in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1116-vas2_0008.jpg"

afbeelding 8: schets situatie nieuwe voorplein (bron: Beeldkwaliteitplan Berg en Bos, concept 9 november 2011).