direct naar inhoud van 2.1 Natura 2000
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.1 Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Het netwerk wordt beschermd door twee Europese richtlijnen, de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). De Vogelrichtlijn heeft tot doel in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De EU-lidstaten zijn verplicht voor alle vogelsoorten die in hun land leven leefgebieden van voldoende grootte en kwaliteit te beschermen. De Habitatrichtlijn waarborgt de biologische diversiteit door het in stand houden van natuurlijke leefgebieden en de wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn is zowel gericht op de bescherming van soorten als natuurlijke habitats. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van te beschermen gebieden, zogeheten speciale beschermingszones (sbz's). In Nederland is de bescherming van speciale beschermingszones geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998. Speciale beschermingszones worden aangewezen via aanwijzingsbesluiten waarin instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, de doelen van de natuurbescherming voor het betreffende aangewezen gebied.

Betekenis voor het bestemmingsplan

De Veluwe, en daarmee ook een groot deel van het bestemmingsplangebied, is aangewezen als Natura 2000-gebied (ontwerpbesluit Veluwe, 2006). Voor alle Natura 2000-gebieden moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan beschrijft de huidige situatie van het gebied, geeft een visie op de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn, beschrijft concrete maatregelen voor een periode van zes jaar en biedt het kader voor de vergunningverlening. Momenteel is het concept van het beheerplan Veluwe gereed. Naar verwachting vindt de definitieve aanwijzing van het gebied door de staatssecretaris van het Ministerie van EL&I, gevolgd door vaststelling van het beheerplan en inspraakprocedure dit jaar plaats.

Onderhavig plan dient met de doelstellingen van het beheerplan rekening te houden. In geval van nieuwe ontwikkelingen zal een Voortoets (zie bijlage 1) in beeld moeten brengen wat voor randvoorwaarden gelden voor de ecologie (zie paragraaf 5.3)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1116-vas2_0003.jpg"

Afbeelding 3: Begrenzing Natura 2000-gebied De Veluwe in groen (bron: Ministerie van EL&I)