direct naar inhoud van Artikel 27 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

Artikel 27 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

27.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning de hierna genoemde werken en werkzaamheden uit te voeren. Bij het verlenen van de vergunning wordt getoetst aan de in onderstaand schema bij de desbetreffende werken en werkzaamheden aangegeven specifieke beoordelingscriteria en aan de in lid 27.3 opgenomen algemene beoordelingscriteria.

Bestemming/aanduiding   Werken en werkzaamheden   Specifieke beoordelingscriteria  
bestemming Natuur   het egaliseren, ophogen, verharden en afgraven van gronden over een oppervlak van meer dan 500 m2   - de aanwezige differentiatie in abiotische milieuomstandigheden blijft behouden
- de aanwezige hoogteverschillen blijven behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het agrarisch gebruik van de gronden dan wel het openbaar nut
- de cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden, blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
aanduiding cultuurhistorisch gebied   het egaliseren, ophogen, verharden en afgraven van gronden   - de cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden, blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
aanduiding milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
aanduiding milieuzone - waterwingebied 
het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de waterhuishouding (waaronder de wateraan- en afvoer) beïnvloeden, zoals waterontrekking, door bemaling en onderbemaling, het draineren van gronden, het verbreden en verdiepen, verbeteren en dempen van watergangen en greppels, het slaan van putten   - de grondwaterstanden alsmede het optreden van kwel blijven behouden
- de differentiatie in abiotische milieuomstandigheden blijft behouden
- de waterkwaliteit blijft behouden
- de morfologie van beken, vennen en waterlopen blijft behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
bestemming Leiding - Riool   - het uitvoeren van grondbewerkingen waaronder egaliseren, ophogen, diepploegen, aanleggen van drainage en afgraven van gronden;
- heiwerkzaamheden of op een andere manier voorwerpen ingraven of indrijven;
- uitvoeren van grondbewerkingen ten behoeve van water, waaronder sloten en vijvers;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting en verhardingen;
- permanent opslaan van goederen  
- de veiligheid
- bij de leidingbeheerder is advies ingewonnen omtrent de vraag of door de ingreep geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding, alsmede omtrent eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden  

27.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 27.1 opgenomen verbod geldt niet:

  • a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, waaronder werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een normale agrarische bedrijfsexploitatie zoals spitwerkzaamheden, met dien verstande dat kwekerijen en boomgaarden niet onder normale agrarische bedrijvigheid worden begrepen, werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van het bos- en natuurbeheer, waaronder mede begrepen houtproductie in de vorm van uitdunning van bos;
  • b. voor werken en werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
  • c. voor werken en werkzaamheden die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de betreffende waarde en functies niet te verwachten is;
  • d. voor werken en werkzaamheden die plaatsvinden binnen een afstand van 10 m uit bestaande gebouwen;
  • e. voor werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, voor zover daarvoor een vergunning vereist is krachtens artikel 14 van de Grondwaterwet;
  • f. voor werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals het onttrekken van oppervlaktewater, voor zover daarvoor een vergunning is vereist krachtens artikel 24 van de Wet op de Waterhuishouding of voor zover deze worden uitgevoerd door of vanwege het waterschap;
  • g. voor werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een door gedeputeerde staten goedgekeurd natuurbeheerplan;
  • h. voor werken en werkzaamheden in het kader van munitieruiming en bodemsanering.
27.3 Algemene beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 27.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 27.1 bedoelde gronden, die het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarde of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.