direct naar inhoud van Artikel 8 Natuur
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

Artikel 8 Natuur

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en natuurgebied, waaronder natte natuur als vennen, beken en sprengen;
 • b. bosbouw en houtproductie;
 • c. behoud aardkundige waarden;
 • d. natuurbeheer en -educatie;
 • e. de bestaande wegen, fiets-, voet- en ruiterpaden;
 • f. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - matig intensief recreatief gebruik' tevens dagrecreatie in de vorm van zon- en speelweide en klimbos;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bosweide' een terrein voor het houden van evenementen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuureducatief groepsverblijf' verblijfsrecreatie in de vorm van groepsaccommodatie gericht op natuureducatie en/of historische educatie;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' een zendmast;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - scouting' tevens een scouting;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' tevens een parkeerterrein;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - dienstweg' een weg voor hulpdiensten;
 • n. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   - bouwvlak
 
- de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde
 
- de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde
 
- geen bedrijfswoningen toegestaan
 
  - buiten bouwvlak maximaal 362 m2     - 3 m   - buiten het bouwvlak uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuureducatief groepsverblijf'  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen      


 
- uitsluitend de bestaande hekwerken, waaronder erfafscheidingen, zijn toegestaan met maximaal de bestaande bouwhoogte. Nieuwbouw is toegestaan op de bestaande locatie en tot maximaal de bestaande bouwhoogte.
 
- EON piramide       15 m    
- klimtorens en daarmee vergelijkbare constructies       10 m    
- speel- en klimtoestellen       6 m    
- overig       4 m   - de bouwhoogte van de zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte  

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van het bos en/of het natuurgebied nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 25 opgenomen procedureregels van toepassing.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bosweide', indien:
  • 1. de evenementen meer dan drie maal per kalenderjaar worden georganiseerd en de totale (gezamenlijke) duur van de evenementen meer dan zes dagen bedraagt, voor zover het grootschalige evenementen betreft;
  • 2. de evenementen meer dan zes maal per kalenderjaar worden georganiseerd en de totale (gezamenlijke) duur van de evenementen meer dan twintig dagen bedraagt, voor zover het kleinschalige evenementen betreft;
  • 3. het evenement wordt gehouden tussen 23:00 uur en 07:00 uur;
  • 4. ten behoeve van een evenement niet-afschermende kunstverlichting wordt gebruikt met een verticale lichtuitstraling en/of een horizontale lichtuitstraling tot buiten de aanduidingsgrens;
  • 5. ten behoeve van het evenement motorvoertuigen worden toegelaten anders dan in verband met aan- en afvoer van personen en/of materiaal;
  • 6. permanente bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van hekken en afscheidingen worden geplaatst welke een vrije verplaatsing van dieren tussen het evenemententerrein en het aangrenzende bosgebied belemmeren;
  • 7. tussen 15 maart en 15 juli activiteiten met elektrisch en/of mechanisch (versterkt) geluid worden uitgevoerd;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuureducatief groepsverblijf', indien:
  • 1. er meer dan 50 personen tegelijk verblijven;
  • 2. er in totaal meer dan 2.000 personen gedurende het jaar verblijven;
  • 3. ten behoeve van het recreatief verblijf activiteiten plaatsvinden die niet passen bij het extensief kleinschalig karakter van de locatie;
  • 4. ten behoeve van het recreatief verblijf meer ruimte wordt benut dan het bestaande ruimtebeslag;
  • 5. activiteiten niet zijn gericht op beleving van natuur, natuurgerichte recreatie, cultuur en in algemene zin op beleving van de buitenruimte;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor evenementen anders dan is toegestaan op grond van het bepaalde in lid 8.1 onder h.
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - scouting', indien:
  • 1. er meer dan 150 personen tegelijk verblijven;
  • 2. er meer dan vier maal per jaar een activiteit met meer dan 100 personen plaatsvindt;
  • 3. er meer dan 200 m² wordt gebruikt ten behoeve van groeps(kampeer)verblijf door scoutinggroepen;
  • 4. er activiteiten plaatsvinden tussen 23:00 uur en 07:00 uur, met uitzondering van het gebruik voor groepskamperen;
  • 5. ten behoeve van het evenement motorvoertuigen worden toegelaten anders dan in verband met aan- en afvoer van personen en/of materiaal;
  • 6. activiteiten niet zijn gericht op beleving van natuur, natuurgerichte recreatie en in algemene zin op beleving van de buitenruimte.
8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 27 opgenomen regels voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.