direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - Weg
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

Artikel 12 Verkeer - Weg

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met maximaal 2 rijstroken;
  • b. fiets- en voetpaden;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend parkeervoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. rijwielstallingsvoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. evenementen;
  • h. water;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitritten, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

12.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde      
 
- van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels en bruggen uitgezonderd  
antenne-instal laties       15 m    
overkappingen       3 m    
overig       2 m    
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 25 opgenomen procedureregels van toepassing.