direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

7.1 Vooroverleg

Een concept van het bestemmingsplan is in het kader van de voorinspraak voor een reactie naar de wijkraad Apeldoorn Zuid en de dorpsraad Ugchelen gestuurd. In een overleg op 17 april 2012 zijn de volgende vragen en opmerkingen ingebracht:

  • 1. Welke consequenties heeft dit bestemmingsplan voor de totale geluidbelasting op de omgeving, dus zowel spoorweggeluid, wegverkeergeluid als industriegeluid?
  • 2. Het bestemmingsplan kent de bestemmingen Bedrijventerrein-1 en Bedrijventerrein-2. Laatstgenoemde bestemming is opgenomen voor een zone langs de Europaweg en richt zich op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Verzocht wordt ook de zone aan de zuidzijde van de Laan van Westenenk de bestemming Bedrijventerrein-2 te geven zodat ook daar de ruimtelijke kwaliteit verder versterkt wordt.

Beantwoording:

1. Het bestemmingsplan richt zich in hoofdzaak op het treffen van een regeling voor de bestaande situatie. De al aanwezige verkeersvoorzieningen en bedrijfskavels worden als zodanig bestemd. Het bestemmingsplan voorziet niet in grootschalige nieuwe ontwikkelingen, op grond waarvan de geluidbelasting voor de omgeving wezenlijk zou kunnen veranderen.

Wel is, vanwege de omstandigheid dat Brouwersmolen een op grond van de Wet geluidhinder geluidgezoneerd industrieterrein is, ten behoeve van een zorgvuldige planvorming onderzocht hoe de aanwezige bedrijvigheid en de volgens het bestemmingsplan toegestane bedrijvigheid zich verhoudt tot de vastgestelde geluidzonegrens rondom het bedrijventerrein. Uit dit door Know How Acoustics uitgevoerde onderzoek, welke als bijlage deel uitmaakt van dit bestemmingsplan, blijkt het volgende:

  • De feitelijke geluidbelasting van de aanwezige bedrijven overschrijdt al geruime tijd de geluidzonegrens. Naar aanleiding daarvan is in de periode 2004 tot 2010 een project uitgevoerd om deze overschrijding zo maximaal als mogelijk terug te dringen. Dat is voor het overgrote deel gelukt. Op twee plekken bleek dit niet mogelijk. Uitgangspunt is om voor die twee plekken de geluidzonegrens enigszins te verruimen. Het proces tot verruiming zal met de nodige zorgvuldigheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitgevoerd worden, waarbij onder andere ook de cumulatieve geluidsbelasting meegewogen wordt. Streven is om de procedure tot verruiming gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan Brouwersmolen te doorlopen.
  • Een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein kent een interne milieuzonering. Deze zonering borgt dat er geen onevenredige milieubelasting ontstaat voor de omgeving. Algemeen geaccepteerd is dat zo'n milieuzonering geregeld wordt conform de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”. In het plan Brouwersmolen is een dergelijke interne milieuzonering opgenomen, waarmee in planologischre zin voldoende gewaarborgd dat de op Brouwersmolen toegestane bedrijfstypes geen hinder veroorzaken op de omgeving. Mede gelet op de feitelijke situatie is aanvullend daarop voor het aspect 'geluid' nader onderzocht in hoeverre de planologisch toegstane bedrijfstypes, uitgaande van een 'worst-case' situatie, de bovengenoemde geluidzonegrens zouden kunnen overschrijden. De resultaten van het onderzoek hebben aanleiding gevormd om ten opzichte van de algemeen toegepaste werkwijze van interne milieuzonering enige nadere beperkingen op te nemen, gericht op het voorkomen van eventuele geluidhinder.

2. Voorafgaand aan het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten door de raad vastgesteld. Aanleiding hiervoor was dat het bestemmingsplangebied onderdeel uitmaakt van de Zuidwestpoortvisie en uitvoering van die visie in haar huidige vorm weinig waarschijnlijk is, met name vanwege het grote kantorenprogramma. De Nota van Uitgangspunten gaat uit van een zekere terughoudenheid bij de vormgeving van het ruimtelijk kader voor het nieuwe bestemmingsplan Brouwersmolen. De (grootschalige) ontwikkelingen uit de Zuidwestpoortvisie worden niet opgenomen in dit bestemmingsplan.

Het ruimtelijk kader van het bestemmingsplan richt zich dan ook in hoofdzaak op het treffen van een regeling voor de bestaande situatie. Uitgangspunt is geweest dat het geldende recht wordt overgenomen. Doel blijft wel om de met de Zuidwestpoortvisie ingezette samenhangende kwaliteitsverbetering van het gebied waar mogelijk voort te zetten.

In lijn hiermee zijn in het nieuwe bestemmingsplan de bestemmingen Bedrijventerrein-1 en Bedrijventerrein-2 opgenomen. Voor laatstgenoemde bestemming, welke grenst aan de Europaweg, gelden onder andere lagere bebouwingspercentages dan voor de meer reguliere bestemming Bedrijventerrein-1. Het instandhouden van deze nu al geldende regeling draagt bij aan de voorgestane gebiedskwaliteit, zonder dat bestaande (bouw)rechten worden aangetast. Een dergelijke aantasting zou zich wel voordoen als de bestemming Bedrijventerrein-2 wordt toegekend aan de zone ten zuiden van de Laan van Westenenk. Gelet op het uitgangspunt is daarvoor niet gekozen. Ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit is wel in de bestemmingsplantoelichting een ruimtelijk 'handvat' opgenomen, waarbij vanwege de beeldbepalende plek van de zone langs de Laan van Werstenenk specifiek ingegaan wordt op die zone. Dit 'handvat' biedt bij eventuele bouwplanvorming stedenbouwkudige aanknopingspunten voor een zo goed mogelijke inpassing. Daarnaast zal in samenhang met het ontwerp-bestemmingsplan Brouwersmolen een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarin ook specifiek aandacht zal worden gegeven aan genoemde zone.