direct naar inhoud van 5.7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

5.7 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk het vastleggen van de bestaande situatie. Er worden ten opzichte van het geldend bestemmingsplan geen nieuwe bouwplannen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening mogelijk gemaakt. Er is om die reden geen verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan.

Wel wordt via wijzigingbevoegdheid in het vooruitzicht gesteld dat in de toekomst wel bovenbedoelde bouwplannen kunnen gebeuren. In dat geval wordt een zogeheten anterieure grondexploitatieovereenkomst Wro 6.24.1. gesloten waarin onder meer het verhaal van kosten voor die specifieke casus wordt geregeld.

In de gebiedsvisie Zuid West poort is vastgelegd dat in een dergelijke overeenkomst ook een bijdrage wordt gevraagd voor het binnenplanse grijze, groene en blauwe casco. Denk aan herstel van het beken en sprengensysteem. Die bijdrage is maatwerk per initiatief.

Het bestemmingsplan brengt thans geen noodzakelijke investeringen met zich mee die ten laste van de algemene middelen van de gemeente behoren te komen. Investeringen in de kwaliteit openbare ruimte zullen in de toekomst via aparte besluitvorming met bijbehorende dekking worden voorgelegd.

Het bestemmingsplan is financieel-economisch uitvoerbaar.