direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

5.2 Waterhuishouding

Algemeen

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het plangebied Brouwersmolen ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich binnen de Keurzone van drie beken, vastgelegd in de Keur van Waterchap Veluwe (Eendrachtspreng, Beek in het Orderveen en Rode Beek). Het plangebied ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

Grondwater

Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Het gebied ligt in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit houdt in dat door klimaatverandering de grondwaterstanden in het plangebied mogelijk van 20 cm (in het noordoosten) tot meer dan 50 cm (in het zuidwesten) kunnen stijgen. Bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied moet hier rekening mee worden gehouden. Bij nieuwe ontwikkelingen dient grondwaterneutraal te worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1114-vas1_0018.png"

Afbeelding: Grondwaterfluctuatiezone

Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is oppervlaktewater aanwezig. Achter de woningen aan de Veenweg loopt de Rode Beek. De beek ligt hier gedeeltelijk bovengronds en gedeeltelijk ondergronds. Vervolgens kruist de beek bovenstrooms de spoorlijn en ligt dan parallel aan de spoorlijn. De Beek in het Orderveen ligt net ten zuiden van de Rode Beek. Ook deze beek kruist bovenstrooms de spoorlijn en kom hier samen met de Rode Beek. Aan de oostkant van het plangebied ligt de Eendrachtspreng. Het noordelijk deel van deze spreng, van de Laan van Westerenk, is inmiddels weer opnieuw aangelegd. Dit is gebeurd in het kader van het herstel van beken en sprengen binnen de kern Apeldoorn zoals opgenomen in het Waterplan. Verspreidt over het bedrijventerrein ligging enkele vijvers.

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. In en rond het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor

Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt grotendeels een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

De dakoppervlakken van woningen aan het Berzichtpad zijn niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater is aangesloten op het gemengde stelsel. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Er ligt een afkoppelverplichting van ongeveer 8,5 hectare op het plangebied. Bij herontwikkeling van het bedrijventerrein of bij bedrijfsuitbreidingen dient gelijktijdig het hemelwater te worden afgekoppeld van het gemengde riool. Hiervoor is het noodzakelijk dat ruimte wordt gereserveerd voor het opvangen van hemelwater, bijvoorbeeld langs de Beek in het Orderveen.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

Afvoer van afvalwater

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen gebouwen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel.