direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE AMBITIE
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

4 RUIMTELIJKE AMBITIE

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijke ordeningskader en de beeldkwaliteit voor het bestemmingsplangebied toegelicht.

Het bestemmingplangebied maakt deel uit van de Zuidwestpoort. De visie voor de Zuidwestpoort gaat uit van het toevoegen van een groot programma aan kantoorruimte. De economische crisis heeft, zo is gebleken, een zodanig effect op de kantorenmarkt dat uitvoering van de visie als geheel in ieder geval de komende jaren niet realistisch lijkt. Voornemen bestaat om insamenhang met de in voorbereiding zijnde gemeentelijke structuurvisie te onderzoeken of de Zuidwestpoortvisie herijkt moet worden.

Het bestemmingsplan Brouwersmolen legt het ruimtelijk kader voor de komende tien jaar vast. Op dit moment is de inschatting dat binnen die periode de verdere ontwikkeling van de Zuidwestpoortvisie als geheel in haar huidige vorm weinig waarschijnlijk is. De Zuidwestpoortvisie als geheel wordt dan ook, zoals al aangegeven in hoofdstuk 2, niet aangemerkt als het ruimtelijke kader voor het nieuwe bestemmingsplan Brouwersmolen.

Bij de vormgeving van het ruimtelijk kader voor het nieuwe bestemmingsplan Brouwersmolen is een zekere terughoudendheid betracht. Dit op een zodanige wijze dat het bedrijventerrein als zodanig zo optimaal mogelijk kan functioneren -met in acht neming van het leefmilieu voor de omringende woongebieden- en de inmiddels gerealiseerde kwaliteiten beschermd en versterkt worden maar ook door geen planologisch-juridische regelingen te treffen voor ontwikkelingen waarover onvoldoende zicht bestaat op het realiteitsgehalte.