direct naar inhoud van 3.5 Natuurwaarden
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

3.5 Natuurwaarden

Natuurwaarden in het plangebied zijn aanwezig in de bosrestanten, laanstructuur en brede berm Europaweg, schrale weitjes en boomopslag langs spoorlijn en in en langs de oevers van de aanwezige beken. De aanwezige beken kennen eveneens natuurwaarde.

De berm Europaweg heeft een schraal en droog karakter met plaatselijk bijzondere plantensoorten als grasklokje (beschermd), akkerklokje (beschermd), grote ratelaar en gewone vogelmelk. Ook insecten als dagvlinders (o.a bruin zandoogje en zwartsprietdikkopje) profiteren hier van de bloemenrijkdom.

Belangrijke bosrestanten betreffen het van Eendrachtsbosje en oud loofbos op voormalig Faviniterrein. Kenmerkende plantensoorten van oud loofbos zijn hier o.a. hulst, wilde kamperfoelie, zoete kers en salomonszegel.

Bijzondere soorten zijn/waren wel aanwezig langs de beek in het Orderveen. Het kleinschalig agrarisch gebied aan weerszijden van de beek is wel ingekrompen. Het gebied ten zuiden van de beek is inmiddels omgevormd tot bedrijventerrein.

Andere belangrijke beken in het gebied zijn de Eendrachtsspreng en de Rode beek.

Het plangebied is foerageergebied voor dwergvleermuis en laatvlieger. Rosse vleermuis is incidenteel waargenomen.

Het bosgebied ten noorden van de Ugchelsegrensweg kent bosrestanten, laanrestanten (welke mede de landschappelijke 'richting' bepalen), een aangelegde blusvijver en restanten van sprengkoppen van de Eendrachtsspreng. Deels betreft dit oud loofbos met karakteristieke bosplanten als blauwe bosbes en salomonszegel. Langs de blusvijver komt schraal grasland voor met beschermde soorten als grasklokje en zonnedauw.

De diversiteit aan bos- en parkvogels vogels is groot. Ook herbergt het gebied veel zoogdieren amfibieƫn en reptielen.