direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Zo wordt bepaald hoe de gronden gebruikt mogen worden en wat er op mag worden gebouwd.
Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee delen: regels en verbeelding (plankaart), en gaat vergezeld van een toelichting:

  • de regels; hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de toegestane functies van de gronden en de zich daarop bevindende opstallen. Per bestemming wordt ook aangeven waar wel of niet mag worden gebouwd met eventueel bijbehorende maximale bouwmaten;
  • de verbeelding; op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen van de gronden aangegeven;
  • de toelichting; beschrijft het ruimtelijk ordeningskader voor de komende 10 jaar en geeft daaruit voortvloeiende overwegingen die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond evenals een uitleg van die bestemmingen.

Wat er in de regels en op de verbeelding van een bestemmingsplan staat is voor iedereen juridisch bindend, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en ook voor overheden. De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

  • allereerst wordt in hoofdstuk 2 "BELEIDSKADER" het meest relevante beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming plaatsvindt. Vooral het planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau komt aan bod;
  • in hoofdstuk 3 "BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING" wordt de bestaande situatie in het plangebied beschreven;
  • in hoofdstuk 4 "RUIMTELIJKE AMBITIE" wordt de ruimtelijke visie voor het gebied beschreven en wordt aangegeven of en hoe deze in het bestemmingsplan worden opgenomen;
  • in hoofdstuk 5 "UITVOERBAARHEID" wordt met name aandacht geschonken aan de uitvoerbaarheid van het plan;
  • hoofdstuk 6 "JURIDISCHE PLANOPZET" bevat de juridische planbeschrijving;
  • in hoofdstuk 7 "MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID" is onder andere plaats ingeruimd voor een korte toelichting op het overleg en de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan.