direct naar inhoud van Artikel 9 Kantoor
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 21 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 9.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Minimale-Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsperce ntage ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'     de ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale bouwhoogte (m)' ,'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'en 'maximale bouwhoogte (m)'
aangegeven waarde  
Parkeerdekken zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 8 m
- ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte (m2)' mag de brutovloeroppervlakte aan kantoren niet meer bedragen dan de aangegeven waarde  
carport         tevens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' met dien verstande dat daarvoor de maximale bouwhoogte 3,5 m bedraagt  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installatie s: 15 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 9.2 bepaalde ten behoeve van het realiseren van overkappingen, waaronder parkeerdekken, buiten het bebouwingsvlak tot een hoogte van maximaal 4 m, voorzover het in het plan beoogde stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt aangetast en er zich geen dringende redenen daartegen verzetten.

9.4 Specifieke gebruiksregels

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat op gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone -wijzigingsgebied 1', gebouwen tussen de bouwvlakken zijn toegestaan, mits:

  • a. het in het plan beoogde stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt aangetast, wat in ieder geval inhoudt dat:
    • 1. de bouwhoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan de binnen de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' op de verbeelding is aangegeven;
    • 2. per vlak met de aanduiding 'wro-zone -wijzigigingsgebied 1' niet meer dan 50% van het grondoppervlak mag worden bebouwd ;
    • 3. de gebouwen aaneengesloten dienen te worden gerealiseerd;
    • 4. de gebouwen dienen aan te sluiten op c.q. een verbinding te realiseren tussen twee bouwvlakken;
  • b. gelijktijdig de bestemming van de overige tussen de betreffende gebouwen en de op de verbeelding opgenomen bestemming 'Groen' gelegen gronden binnen het betreffende vlak met de aanduiding 'wro-zone -wijzigigingsgebied 1' gewijzigd wordt in de bestemming Groen', waarbij het bepaalde in artikel 8 van toepassing wordt verklaard.