direct naar inhoud van Artikel 7 Bos
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting;
 • b. behoud, bescherming en versterking van het bos met de aldaar voorkomende landschaps- of natuurwaarden;
 • c. fiets-, voet- en ruiterpaden;
 • d. in- en uitritten voorzover bestaand;
 • e. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 21 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van het bos nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 29 opgenomen procedureregels van toepassing.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 7.1 onder d bepaalde teneinde nieuwe in- en uitritten toe te staan.

7.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in lid 7.4.1 is alleen mogelijk mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappellijke waarden en het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
 • b. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast.
7.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning:

 • a. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • b. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • c. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • d. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben.

7.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 7.5.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
7.5.3 Beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen het bos niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.