direct naar inhoud van 5.3 Cultuurhistorie
Plan: Deventerstraat 214 en 218
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1113-vas1

5.3 Cultuurhistorie

5.3.1 Cultuurhistorische waarden

De planlocatie ligt in een gebied dat op de cultuurhistorische beleidskaart een lage attentiewaarde heeft. De bestaande woning heeft enige cultuurhistorische waarde maar heeft geen toekomstwaarde qua gebruik. Vanuit stedebouwkundig oogpunt heeft daarom sloop en nieuwbouw voorkeur gekregen.

5.3.2 Archeologische waarden

De planlocatie Deventerstraat 214 en 218 ligt volgens de gemeentelijke archelogische beleidskaart 2006 binnen een zone met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 50 cm een archeologisch bureauonderzoek verplicht is.

Het uitgevoerde archeologisch onderzoek d.d. mei 2011, opgesteld door De Steekproef BV, en opgenomen in bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting, heeft geleid tot de volgende conclusie:

Op basis van het bureau- en karterend onderzoek is de kans op aantreffen van archeologische waarden, sporen en/of vondsten klein. Op basis van het bureauonderzoek was vooral een verwachting op het aantreffen van vuursteenvindplaatsen aanwezig. Zowel in het verleden als tijdens het booronderzoek zijn echter binnen het terrein geen archelogische vondsten gedaan. Daarnaast is de bodemopbouw en de top van de C-horizont verstoord. Dit betekent dat niet verwacht wordt binnen het plangebied (nog) een vuursteenvindplaats aan te treffen. Vanwege de landschappelijke ligging en de historische gegevens was de verwachting op vindplaatsen uit andere perioden reeds laag.

Archeologisch vervolgonderzoek is binnen het plangebied niet noodzakelijk. Indien bij bodemingrepen onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen dan dienen deze, conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988 bij het Rijk gemeld te worden. In de gemeente Apeldoorn kan dit via de sectie Archeologie. Na melding zal, zoveel mogelijk ingepast in de werkzaamheden, door de gemeente een waarneming worden gedaan.

Op de plankaart zal een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie middelhoog" ter bescherming van de waarden worden opgenomen.