direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

6.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. Het bouwvlak voor gestapelde woningen is strak om de gebouwen getrokken.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, aaneengesloten en gestapeld.

Met de bouwhoogtes wordt aangesloten bij de bestaande bebouwing, voor wat betreft de kerk. Voor de nieuwbouw wordt een passende maatvoering opgenomen. Het omliggende terrein krijgt direct rondom de woningen een tuin/erf aanduiding. Daar waar de tuinaanduiding is opgenomen wordt bebouwing tegengegaan, inclusief vergunningsvrije bouwwerken zoals opgenomen in artikel 3 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Op deze manier wordt het open landschap en de overgang van de omgeving in het terrein en de vrijstaande ligging van de bebouwing in het groen optimaal geborgd.

Via een specifieke bouwaanduiding "geluidwerende maatregel" wordt geborgd dat de woningen alleen kunnen worden gerealiseerd en gebruikt als er wordt voldaan aan een goed leefklimaat door te voorzien in dove gevels en een geluidsscherm. Een dove gevel wordt expliciet beschreven in de begripsbepalingen.

De regeling is beperkt ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden tav gebruik en bebouwing om op deze manier de monumentale waarde van de bebouwing en het terrein veilig te stellen. Daar waar er wel mogelijkheden zijn opgenomen in de regels worden de aanwezige waarden expliciet beschermd. Daarnaast geld los van het bestemmingsplan een beschermende werking vanuit de monumentenwet.

Groen

Het openbare deel van het terrein krijgt voor een deel een groenbestemming om het groene karakter te borgen. Om het terrein verder groen en open te houden is er een beperkte regeling opgenomen voor wat betreft de bouwmogelijkheden. De afscherming van het zuidelijk aangrenzende perceel wordt mogelijk gemaakt met behulp van deze bestemming. Hier kan opgaande beplanting worden toegevoegd. Op deze wijze wordt het mogelijk gemaakt om hier extra aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing (door middel van een houtwal).

Verkeer - verblijf

Binnen deze bestemming kan het parkeren worden opgelost en liggen de meest voorname beschermenswaardige bomen. Deze bomen worden voorzien van een specifieke aanduiding ter bescherming. Ook wordt de waterpartij aan de voorzijde binnen deze bestemming opgenomen. Binnen deze bestemming worden ook groenvoorzieningen mogelijk gemaakt om zo de houtwal aan de zuidzijde te kunnen doortrekken richting de Zwolseweg.


Natuur

Door middel van de bestemming natuur worden, in samenhang met de hierna toegelichte dubbelbestemming waarde - Beken en sprengen, de waarden in het gebied beschermd. De bestemming Natuur richt zicht vooral op de natuurlijke waarden.

Waarde - Beken en sprengen

De dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen is gegeven aan het tracé van de Papegaaibeek inclusief een zone van 8 meter. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. De dubbelbestemming beoogt ook de beekoevers te beschermen. Daarom is het bestemmingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Met deze specifieke aandacht voor het beheer, herstel en onderhoud van de beek vormt deze dubbelbestemming een aanvulling op de hiervoor genoemde bestemming Natuur. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van het beheer van de beken of sprengen worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels. Afwijken is alleen mogelijk wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Deze voorwaarde is eveneens een extra toevoeging ten opzichte van de bescherming zoals die voortvloeit uit de hiervoor behandelde bestemming Natuur. Als voorwaarde is daarnaast opgenomen dat de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet mogen worden aangetast. Ook deze bestemming kent voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunningvereiste voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.


Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.